GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-06-13 13:22:29
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

WÓJT GMINY KŁODZKO

zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wojciechowice, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Wojciechowice
2. Nr działki: 614/4 /AM – 1/
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,1427 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko  SW1K/00090884/6 /wolna od obciążeń i zadłużeń/.
5. Cena wywoławcza: 84.000,-zł 
Do wylicytowanych cen zostanie doliczony podatek VAT 23 %
Cena udziału ¼ w części nieruchomości gruntowej tj. działki nr 614/12 (drodze gruntowej) nie podlega licytacji i wynosi 6.500,- zł plus podatek VAT 23% /razem: 7.995,- zł./
6. Opis nieruchomości:   
Działka nr 614/4 o pow. 0,1427 ha (grunty orne-RIVa). Na działce brak infrastruktury technicznej, okoliczny teren wyposażony w energię, wodociąg. Teren niezagospodarowany – łąka, równy o lekkim nachyleniu, nasłoneczniony.
Otoczenie stanowią tereny zielone, leśne, nowopowstająca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, kościół, cmentarz.
Bezpośredni dostęp na działkę przez drogę wewnętrzną tj. działkę 614/12. Wraz z nabyciem działki 614/4 będzie nabywany udział ¼ w działce nr 614/12. Kształt działki regularny.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko we wsi Wojciechowice zatwierdzonym uchwałą nr 74/IV/2003 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 października 2003 r. (Dz.U.W.D Nr 15 poz. 315 z 26 stycznia 2004 r.) wskazany grunt leży w terenie oznaczonym symbolem MN.
Terminy przeprowadzenia przetargów: I przetarg- 09.04.2024 r.; II przetarg- 04.06.2024 r. 
Przeprowadzone przetargi nie dały rezultatu.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Rokowania odbędą się dnia 01 sierpnia 2024 roku o godz. 800 w sali nr 206 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei  8a.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny, tj. 8.400,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta  38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy  Kłodzko oraz złożenie zgłoszenia najpóźniej do dnia 29 lipca 2024 roku. Zgłoszenie należy złożyć  w sekretariacie Urzędu Gminy Kłodzko w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania działka nr 614/4 w Wojciechowicach”.
Zgłoszenie  powinno  zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Uczestnikom, którzy  nie  wygrali  rokowań  zaliczka  zostanie  zwrócona  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona  przez  oferenta, który  rokowania  wygrał  zalicza  się  na  poczet  ceny  sprzedaży. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań z ważnych przyczyn. 
Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412, tel. 74/6474140.
Wójt Gminy
/-/  Zbigniew Tur
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-sanitarne1
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_pt-kret-kop
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_2u2a7518
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_2u2a8143
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_pt-mrmm
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_pt-energia19
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_zdjecie-whatsapp-2024-07-20-o-21.21.35-3eb30522
Sobota, 2024-07-20
List_mini_2024-07-20-polanica-zdroj-pejzaze-qulinarne-13
Sobota, 2024-07-20
List_mini_2u2a7712
Sobota, 2024-07-20
List_mini_2u2a7046
Sobota, 2024-07-20
polecamy