KŁODZKO - Wyciąg z ogłoszenia

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-12-01 12:21:21
Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o I przetargu
 
na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 1 zlokalizowanego w Kłodzku w budynku przy ul. Karola Miarki 6, o łącznej powierzchni 22,94 m² wraz z udziałem w wysokości 63/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 39 (AM-2) obręb Zacisze o powierzchni 0,1100 ha, zabudowanej budynkami ul. Karola Miarki nr 4 i nr 6, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00080661/4 oraz udziału wynoszącego 9/100 cz. w nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz.  nr 38/12 (AM-2) obręb Zacisze o powierzchni 0,0065 ha, dla której sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00105560/8 zabudowanej budynkiem gospodarczym.
 
Nieruchomość zlokalizowana w pośredniej części miasta, w odległości ok. 1,5 km od ścisłego centrum; dojazd do nieruchomości ul. K. Miarki – droga asfaltowa. 
 
Budynek ul. Karola Miarki 6: rok budowy – 1910; forma zabudowy – wolnostojąca, ilość kondygnacji – 1 plus poddasze; niepodpiwniczony; stan techniczny – przeciętny; instalacje – elektryczna, wodna, kanalizacyjna.
 
Lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 1 zlokalizowany jest w budynku ul. Karola Miarki 6 na parterze; powierzchnia 20,72 m² – jedno pomieszczenie; pomieszczenie przynależne – komórka w budynku o powierzchni 2,22 m²; standard wykończenia – słaby; funkcjonalność – słaba; okna – PCV; instalacje – wodna, kanalizacyjna, elektryczna, ogrzewanie piecowe. Lokal wymaga remontu. 
Pomieszczenie WC zlokalizowane jest na klatce schodowej, jest w częściach wspólnych nieruchomości i nie podlega sprzedaży.
 
Udział 9/100 cz. w nieruchomości dz. nr 38/12 AM-2 obręb Zacisze, zabudowanej budynkiem gospodarczym, w którym zlokalizowana jest komórka o powierzchni 4,37 m². Budynek 
w zabudowie wolnostojącej; rok budowy – 1960; stan techniczny – słaby; powierzchnia budynku – 51,26 m².
 
Uczestnikom przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się 
z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji 
o nieruchomości.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
 
 
PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM: 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XLIX/407/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między: Rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Śląską, terenami kolei, ulicą Wojciecha Korfantego, Rzeką nysą Kłodzką, ulicą Podgrodzie, granicami Fortu Owcza Góra, zabudową przy ulicy Śląskiej, ulicą Karola Miarki, ulicą Henryka Sienkiewicza, ulicą Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta, terenami wojskowymi i ulicą Stanisława Wyspiańskiego w Kłodzku, nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem – B9MW/MN/U – przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej; przeznaczenie dopuszczalne – usługi podstawowe nieuciążliwe związane z obsługą i zaspokajaniem potrzeb ludności.
 
Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.
 
WARUNKI PRZETARGU:
 
1. CENA WYWOŁAWCZA – 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)
 
Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1570 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. 
 
2. Minimalne postąpienie przetargowe – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych).

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 02.01.2024 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg lokal o innym przeznaczeniu ul. Karola Miarki 6/1” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
 
4. Przetarg odbędzie się dnia  08.01.2024 r. o godz. 10.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1.
 
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.
 
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-budzet.lokalny
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_pt-tauron6
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_dkl24-stronie-slaskie-festiwal-turystyki-2
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_2u2a3606
Sobota, 2024-02-24
List_mini_pt-centrprz
Sobota, 2024-02-24
List_mini_1708786338212
Sobota, 2024-02-24
List_mini_dkl24-b-terlecki-wystawa-kok-2
Sobota, 2024-02-24
List_mini_pt-wojt2
Sobota, 2024-02-24
List_mini_20200703-135322
Sobota, 2024-02-24
List_mini_pt-panoramak1
Piątek, 2024-02-23
polecamy