KŁODZKO - Wyciąg z ogłoszenia

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-04-03 12:46:05
Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o I przetargu ustnym nieograniczonym
 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni 21,82 m² zlokalizowanym przy pl. Jedności 1A, na dz. nr 6/9 (AM-3) obręb Centrum o powierzchni 0,0030 ha, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00094994/8.
 
Działka 6/9 (AM-3) obręb Centrum ma powierzchnię 30 m², lokalizacja – śródmiejska część miasta, ok. 500 m od ścisłego centrum; działka przylega do chodnika z kostki brukowej.
Na nieruchomości posadowiony jest budynek handlowo-usługowy w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczony, wybudowany na rzucie prostokąta; rok budowy około 1930; o jednej kondygnacji; stan techniczny przeciętny, średni stopień zużycia technicznego 20%; wymaga remontu; stropy drewniane; ściany nośne i działowe drewniane, konstrukcja dachu drewniana pokryta gontem bitumicznym.; składa się z 2 pomieszczeń i pomieszczenia WC o łącznej powierzchni 21,82 m².
 
Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania.
Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.
Zaleca się uczestnikom dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
Nabywca wraz z gruntem przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.
 
PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM: 
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Śląską, terenami kolei, ulicą Wojciecha Korfantego, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Podgrodzie, granicami Fortu Owcza Góra, zabudową przy ul. Śląskiej, ulicą Karola Marki, ulicą Henryka Sienkiewicza, ulicą Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta, terenami wojskowymi i ulicą Stanisława Wyspiańskiego w Kłodzku uchwalonego uchwałą nr XLIX/4072006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 marca 2006 r. teren wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem E 12 KX/U – teren ciągu komunikacji pieszej (przejście podziemne) z drewnianym kioskiem handlowym do zachowania 
i konserwacji; teren leży w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.
 
Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.
 
WARUNKI PRZETARGU:
 
1. CENA WYWOŁAWCZA – 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych)
 
Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t. j. Dz. U. 2024, poz. 361) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. 
 
2. Minimalne postąpienie przetargowe – 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).
 
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 08.05.2024 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg pl. Jedności 1A” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
 
4. Przetarg odbędzie się dnia  15.05.2024 r. o godz. 10.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1.
 
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.
 
Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.dkl24.pl Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”
 

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_wieza-widokowa-na-czerncu-1-dkl24
Sobota, 2024-04-20
List_mini_2u2a4556
Sobota, 2024-04-20
List_mini_pt-boiska2
Sobota, 2024-04-20
List_mini_pt-ziemia3
Piątek, 2024-04-19
List_mini_img-20240417-wa0004
Piątek, 2024-04-19
List_mini_pt-siewnik2-----kopia
Piątek, 2024-04-19
List_mini_1713545069724
Piątek, 2024-04-19
List_mini_bystrzyca-herb
Piątek, 2024-04-19
List_mini_6f166ac9-7248-45ab-ac7a-54b752b76b14
Piątek, 2024-04-19
List_mini_grafika-01-przemoc-psychiczna-poziom
Piątek, 2024-04-19
polecamy