BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-11-15 15:57:27
Przetarg Nr 16. 2023
Bystrzyca Kłodzka, dnia 15.11.2023r. 
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej
 
 
działając na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021r. poz.2213)  oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2023r. poz.334).
 
Ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy działek nr część 1245/1 o pow.0,24 ha oraz 1243/3 o pow. 1,25 ha położonych na terenie wsi Wilkanów.
 
 
Przedmiot przetargu
I. Dane dotyczące działki nr 1245/1
 1.  Położenie nieruchomości                     Wilkanów     
 2.  Numer działki                                        1245/1     
 3.  Powierzchnia                                        0,24 ha (RVI-0,06, PsIV-0,18) 
 4.  Właściciel                                             Gmina Bystrzyca Kłodzka 
 5.  Zagospodarowanie                               cele rolne  
 6.  Zbycie nieruchomości                           przetarg ustny nieograniczony  
 7.  Przedmiot dzierżawy                             nieruchomość niezabudowana 
 8.  Przeznaczenie w miejscowym planie    grunty rolne z wykluczeniem zabudowy  
      lub studium                                                    
 9. Cena wywoławcza rocznej 
      stawki czynszu za dzierżawę 
      gruntu  :                                             100,00   zł
      wysokość wadium       -                       20,00   zł 
      wysokość postąpienia  -                      10,00   zł
 
II Dane dotyczące działki nr 1243/3
 1.  Położenie nieruchomości                     Wilkanów    
 2.  Numer działki                                       1243/3     
 3.  Powierzchnia                                        1,25 ha (PsIV-1,03,ŁIV-0,08, PsV-0,14) 
 4.  Właściciel                                             Gmina Bystrzyca Kłodzka 
 5.  Zagospodarowanie                               cele rolne  
 6.  Zbycie nieruchomości                           przetarg ustny nieograniczony  
 7.  Przedmiot dzierżawy                             nieruchomość niezabudowana 
 8.  Przeznaczenie w miejscowym planie    grunty rolne z wykluczeniem zabudowy, orientacyjny wariant
      lub studium                                            przebiegu drogi S5
 9. Cena wywoławcza rocznej 
      stawki czynszu za dzierżawę 
      gruntu  :                                               350,00  zł
      wysokość wadium       -                         70,00  zł 
      wysokość postąpienia  -                        40,00   zł
 
Dzierżawa gruntu następuje wg. stanu ewidencji gruntów bez możliwości wznowienia granic działki, okazanie punktów granicznych wydzierżawionej działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Wydzierżawiającego 
 
WARUNKI PRZETARGU:
 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2023r. od godz.9,20  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1  - sala  111. 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacenie wadium w wysokości :
- działka nr część 1245/1  -   20,00 zł (słownie: dwadzieścia zł)
- działka nr 1243/3             -   70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt zł)
z adnotacją przetarg Nr GGG. 16. 2023 wpłaty należy dokonać do dnia 15 grudnia 2023r.
w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej Nr  07958800049700029920000090 przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędy Miasta i Gminy (ostateczny termin wpływu 15 grudnia 2023r. )
 
 
-    osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na   
     podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu  
-    okazanie oryginału dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie  
     zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu
-    pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu i przyjęciu tych warunków 
     bez zastrzeżeń.  
-    złożeniu pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych 
     Gminę Bystrzyca Kłodzka zs. Plac Wolności 1 , 57-500 Bystrzyca Kłodzka w celu realizacji postępowania przetargowego 
 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy. 
Wadium wpłacone przez uczestnika ,który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. 
Uczestnikowi ,który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu dwóch dni po terminie przetargu. 
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3-ch lat.
 
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując 
o tym niezwłocznie  w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 
Szczegółowych informacji dot. przedmiotowych  nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu, pokój 305, 306 lub telefonicznie 74/8117-655, 652 http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl  w zakładce nieruchomości komunalne / ogłoszenia o przetargach.
 
Niezależnie od podanych powyżej informacji, dzierżawca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych prawnych niezbędnych do realizacji zagospodarowania terenu leży w całości po stronie dzierżawcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
 
 
 
 
MS/MS
 
 
 
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_2022-11-29-ladek-zdroj-zyczenia-dkl24
Środa, 2023-11-29
List_mini_2u2a2029a
Środa, 2023-11-29
List_mini_dkl24-klodzko-lodowisko-1
Środa, 2023-11-29
List_mini_pt-umorzenia
Środa, 2023-11-29
List_mini_spotkania-ze-sztuka
Środa, 2023-11-29
List_mini_klodzko
Środa, 2023-11-29
List_mini_2u2a2885
Środa, 2023-11-29
List_mini_2u2a2291
Wtorek, 2023-11-28
List_mini_2u2a2290
Wtorek, 2023-11-28
List_mini_nity-do-laczenia-elementow-metalowych
Wtorek, 2023-11-28
polecamy