STRONIE ŚLĄSKIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-09-29 18:30:42
Ogłoszenie
Burmistrza Stronia śląskiego
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Stara Morawa 
 
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2023r., poz.977 ze zm./ zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Stara Morawa. Przedmiotem projektu zmiany planu miejscowego  jest jego niewielka modyfikacja w zakresie odstąpienia od części przebiegu drogi dojazdowej 2KD(D) z uwagi na brak uzasadnienia jej realizacji i ingerencji w prawo własności nieruchomości. 
Wyłożenie dokumentu nastąpi w dniach od 09.10.2023r. do 30.10.2023r.  w Urzędzie Miejskim Stronie Śląskie, w  Referacie Gospodarki Przestrzennej pok. nr 8 w godzinach pracy urzędu. Dokument udostępniony  będzie również na stronie internetowej  bip.um.stronie.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się 26.10.2023r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim Stronie Śląskie, sala nr 17.
Zgodnie z art.18 ust.1 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany  planu miejscowego  może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Stronia Śląskiego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2023r. Za uwagi wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej na adres gmina@stronie.pl , spełniającej wymogi art. 18 ust.3 ww. ustawy. 
Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022r., poz. 1029 ze zm./ informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Stara Morawa.  Odstąpienie, o którym mowa wyżej, zostało uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WSI.410.2.45.2023.HL  z dnia 19 lipca 2023r. oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kłodzku - pismo nr NS.ZNS.9022.5.24.2023 z dnia 13 lipca 2023r. Uzasadnieniem podjętej decyzji jest uznanie, że realizacja ustaleń zmiany uchwały miejscowego planu jest niewielką modyfikacją obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Stara Morawa i nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko terenu.
 
 Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Burmistrz Stronia Śląskiego. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji i procedury sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Stara Morawa. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na  stronie internetowej Urzędu Miasta Stronie Śląskie pod adresem: www.stronie.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 
 
Burmistrz Stronia Śląskiego
 
 
 
 
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-tauron6
Niedziela, 2024-06-16
List_mini_2u2a6834
Sobota, 2024-06-15
List_mini_2u2a6820
Sobota, 2024-06-15
List_mini_dkl24pl-2024-06-15-plawnica-hala-sportowa-2
Sobota, 2024-06-15
List_mini_2u2a6701
Piątek, 2024-06-14
List_mini_dkl24-psm-2024-4
Piątek, 2024-06-14
List_mini_pt-gddkia
Piątek, 2024-06-14
List_mini_zrzut-ekranu-----kopia
Piątek, 2024-06-14
List_mini_pt-woda
Piątek, 2024-06-14
List_mini_443717367-775447838069816-1331761625932596198-n
Piątek, 2024-06-14
polecamy