POLANICA-ZDRÓJ - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-01-26 08:49:36
26.01.2023 r.
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA POLANICA-ZDRÓJ
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
MPZP NOWY WIELISŁAW - UL. KOŚCIUSZKI - CZARNIECKIEGO

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), uchwały nr XIV/108/2021 z dnia 24 listopada 2021 r., Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY WIELISŁAW - UL. KOŚCIUSZKI - CZARNIECKIEGO dla obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic T. Kościuszki oraz S. Czarnieckiego w obrębie Nowy Wielisław wraz prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 03.02.2023 r. do 03.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. nr 27, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.polanica.pl 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, w sali posiedzeń w dniu 10.02.2023 r., o godzinie 12:00
Urząd umożliwia również uczestnictwo w dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Osoby, które będą chciały wziąć udział w dyskusji zdalnie zobowiązane są do zgłoszenia swojego udziału mailowo na adres: um@polanica.pl najpóźniej do dnia 09.02.2023 r. do godziny 14:00. Zgłoszony uczestnik otrzyma na swoją skrzynkę mailową link do uczestnictwa w spotkaniu online.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2023 r.
Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (email: um@polanica.pl) lub elektronicznej skrzynki podawczej.
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z nimi w terminie od 03.02.2023 r. do 03.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. nr 27, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.polanica.pl
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu planu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Miasta Polanicy-Zdroju.
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2023 r.  Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@polanica.pl. lub elektronicznej skrzynki podawczej.

Klauzula informacyjna - dotycząca prowadzonych postępowań w związku z realizacją czynności dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY WIELISŁAW - UL. KOŚCIUSZKI - CZARNIECKIEGO.
    Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Polanica Zdrój, z siedzibą w Polanicy Zdroju, ul Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica Zdrój, tel. 748680600, um@polanica.pl  
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przez adres: iod.umpolanica@grupaformat.pl oraz nr tel. 721805522.
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie www.bip.polanica.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych” oraz siedzibie Administratora.
 
BURMISTRZ MIASTA
Mateusz Jellin
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_wieza-widokowa-na-czerncu-1-dkl24
Sobota, 2024-04-20
List_mini_2u2a4556
Sobota, 2024-04-20
List_mini_pt-boiska2
Sobota, 2024-04-20
List_mini_pt-ziemia3
Piątek, 2024-04-19
List_mini_img-20240417-wa0004
Piątek, 2024-04-19
List_mini_pt-siewnik2-----kopia
Piątek, 2024-04-19
List_mini_1713545069724
Piątek, 2024-04-19
List_mini_bystrzyca-herb
Piątek, 2024-04-19
List_mini_6f166ac9-7248-45ab-ac7a-54b752b76b14
Piątek, 2024-04-19
List_mini_grafika-01-przemoc-psychiczna-poziom
Piątek, 2024-04-19
polecamy