KŁODZKO - Wyciąg z ogłoszenia

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-06-14 09:57:14
Wyciąg z ogłoszenia 
Burmistrz Miasta Kłodzka
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 26/8 (AM-4), obręb Kukułka, o powierzchni 0,0910 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr SW1K/00087206/6, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów i budynków jako: łąki trwałe – ŁVI, grunty orne – RIIIa. 
Działka oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 26/8 (AM-4), obręb Kukułka to nieruchomość położona w pośredniej części miasta, usytuowana w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów niezabudowanych. Kształt działki regularny, teren z niewielką deniwelacją. Dojazd do nieruchomości drogą szutrową przechodzącą w drogę polną, działka bez ogrodzenia. Działka niezabudowana z pojedynczymi drzewami, bez walorów użytkowych i z zakrzeczeniami. Nieruchomość uzbrojona jest w dostęp do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazdowej.
Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania.
Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.
Uczestnikom przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
Nabywca wraz z gruntem przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.
PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: Śląską, Karola Miarki, Sienkiewicza, Kwiatową, Potokiem Jawornik, granicami miasta 
i ul. Mariańską w Kłodzku, uchwalonego uchwałą nr LX/460/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku 
z dnia 26 października 2006 r., nieruchomość oznaczona jest jako obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 33MN, sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z przeznaczeniem określonym w MPZP.
Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań
 
Warunki przetargu:
1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 167 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych). 
Do ceny ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
2. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi: 1 670,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt złotych). 
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 
16 700,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset złotych), na konto Urzędu Miasta 
w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 18.07.2024 r. W tytule przelewu należy podać:
„I przetarg, Kłodzko, dz. 26/8 Kukułka” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2024 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 201.
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 124, tel. nr 0-74 865 46 30. 
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 04.05.2016, str.1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta w Kłodzku na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody”.
 
Sporządziła: Marzena Kukułka


Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_klodzko
Środa, 2024-07-24
List_mini_klodzko
Środa, 2024-07-24
List_mini_miedzylesie
Środa, 2024-07-24
List_mini_miedzylesie
Środa, 2024-07-24
List_mini_miedzylesie
Środa, 2024-07-24
List_mini_pt-tunelowy1
Środa, 2024-07-24
List_mini_legendy1
Środa, 2024-07-24
List_mini_koleje-dolnoslaskie-dzpn
Środa, 2024-07-24
List_mini_452139662-1005057288292659-4956070048249354714-n
Środa, 2024-07-24
List_mini_2u2a6127
Środa, 2024-07-24
polecamy