BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-02-07 09:25:29
Bystrzyca Kłodzka, dnia 06.02.2024 r.
 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Spalona, gmina Bystrzyca Kłodzka
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.), a także art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej nr LXV/528/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Spalona, gmina Bystrzyca Kłodzka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Spalona, gmina Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14.02.2024 r. do 06.03.2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej plac Wolności 3-4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, lokal 9, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.02.2024r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, w Sali Obrad Rady Miejskiej nr 216, o godzinie 11.00. Najpóźniej do dnia 21.02.2024r. na stronie internetowej https://bip.bystrzycaklodzka.pl/173/217/projekty-miejscowych-planow-zagospodarowania-do-wgladu.html zostaną podane informacje dotyczące możliwości uczestnictwa w dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (link do uczestnictwa w spotkaniu online). 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2024 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej na adres: umig@bystrzycaklodzka.pl lub za pomocą platformy ePUAP. W temacie należy wpisać „mpzp Spalona”.
Wyżej wymieniony projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej pod adresem: https://bip.bystrzycaklodzka.pl/173/217/projekty-miejscowych-planow-zagospodarowania-do-wgladu.html.
 
Z up. Burmistrza 
Kornelia Wenc-Szumigalska
Sekretarz Gminy
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej. Pełen zakres informacji znajduje się na stronie https://www.bystrzycaklodzka.pl/asp/rodo,419,,1 oraz w siedzibie Administratora.
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-budzet.lokalny
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_pt-tauron6
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_dkl24-stronie-slaskie-festiwal-turystyki-2
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_2u2a3606
Sobota, 2024-02-24
List_mini_pt-centrprz
Sobota, 2024-02-24
List_mini_1708786338212
Sobota, 2024-02-24
List_mini_dkl24-b-terlecki-wystawa-kok-2
Sobota, 2024-02-24
List_mini_pt-wojt2
Sobota, 2024-02-24
List_mini_20200703-135322
Sobota, 2024-02-24
List_mini_pt-panoramak1
Piątek, 2024-02-23
polecamy