BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-11-15 15:54:29
Przetarg Nr  15. 2023
Bystrzyca Kłodzka, dnia 15.11.2023r. 
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej
 
 
działając na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021r. poz.2213)  oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2023r. poz.334).
 
Ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy części działki 566/22 o pow. 200m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.
 
Przedmiot przetargu
 
 1.  Położenie nieruchomości                     miasto Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum    
 2.  Numer działki                                       część 566/22     
 3.  Powierzchnia                                        200 m2 (RIVa – 200m2 ) 
 4.  Właściciel                                             Gmina Bystrzyca Kłodzka 
 5.  Zagospodarowanie                               ogródek przydomowy 
 6.  Zbycie nieruchomości                           przetarg ustny nieograniczony  
 7.  Przedmiot dzierżawy                             nieruchomość niezabudowana 
 8.  Przeznaczenie w miejscowym planie    teren oznaczony symbolem B41KP-obsługa komunikacji –parking  
 9. Cena wywoławcza rocznej 
      stawki czynszu za dzierżawę 
      gruntu  :                                                250,00   zł
      wysokość wadium       -                          50,00   zł
      wysokość postąpienia  -                         30,00   zł
 
Dzierżawa gruntu następuje wg. stanu ewidencji gruntów bez możliwości wznowienia granic działki, okazanie punktów granicznych wydzierżawionej działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Wydzierżawiającego 
 
WARUNKI PRZETARGU:
 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2023r. od godz.9,00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1  - sala  111. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50,00 zł(słownie:pięćdziesiąt zł) z adnotacją przetarg Nr GGG. 15.2023 wpłaty należy dokonać do dnia 15 grudnia 2023r 
w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej Nr  07958800049700029920000090 przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędy Miasta i Gminy (ostateczny termin wpływu 15 grudnia 2023r. )
 
-    osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na   
     podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu  
-    okazanie oryginału dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie  
     zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu
-    pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu i przyjęciu tych warunków 
     bez zastrzeżeń.  
-    złożeniu pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Gminę Bystrzyca Kłodzka zs. Plac Wolności 1 , 57-500 Bystrzyca Kłodzka w celu realizacji postępowania przetargowego 
 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy . 
Wadium wpłacone przez uczestnika ,który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. 
Uczestnikowi ,który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu dwóch dni po terminie przetargu . 
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3-ch lat.
 
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując 
o tym niezwłocznie  w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 
Szczegółowych informacji dot. przedmiotowych  nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu, pokój 305, 306 lub telefonicznie 74/8117-655, 652 http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl  w zakładce nieruchomości komunalne / ogłoszenia o przetargach.
 
Niezależnie od podanych powyżej informacji, dzierżawca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania , parametrami oraz możliwością zagospodarowania . Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych prawnych niezbędnych do realizacji zagospodarowania terenu leży w całości po stronie dzierżawcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
 
 
 
MS/MS
 
 
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_2022-11-29-ladek-zdroj-zyczenia-dkl24
Środa, 2023-11-29
List_mini_2u2a2029a
Środa, 2023-11-29
List_mini_dkl24-klodzko-lodowisko-1
Środa, 2023-11-29
List_mini_pt-umorzenia
Środa, 2023-11-29
List_mini_spotkania-ze-sztuka
Środa, 2023-11-29
List_mini_klodzko
Środa, 2023-11-29
List_mini_2u2a2885
Środa, 2023-11-29
List_mini_2u2a2291
Wtorek, 2023-11-28
List_mini_2u2a2290
Wtorek, 2023-11-28
List_mini_nity-do-laczenia-elementow-metalowych
Wtorek, 2023-11-28
polecamy