KŁODZKO - Wyciąg z ogłoszenia

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-05-10 15:34:26
Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o I przetargu ustnym nieograniczonym
 
na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 10 zlokalizowanego w Kłodzku w budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 4, o łącznej powierzchni 14,25 m² (wysokość poniżej 2,20 m i częściowo 1,40 m) wraz z udziałem w wysokości 3/100 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 2/7 (AM-5) obręb Twierdza o powierzchni 0,0502 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00054628/0.
 
Budynek ul. W. Korfantego 4 zlokalizowany jest w centrum miasta, w odległości 500 m od ścisłego centrum. Dojazd do nieruchomości ulicą W. Korfantego – droga asfaltowa, dwukierunkowa.
Budynek ul. W. Korfantego 4 – rok budowy 1903; forma zabudowy – półzwarta; ilość kondygnacji – 4, podpiwniczony; stan techniczny przeciętny; instalacje – elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa.
Lokal o innym przeinaczeniu nr 10 – powierzchnia 11,80 m²; składa się z 3 pomieszczeń i pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 2,45 m², łączna powierzchnia wraz z pomieszczeniem przynależnym 14,25 m²; lokal zlokalizowany jest na 3 piętrze (poddasze); standard wykończenia – słaby; funkcjonalność – słaba, pomieszczenie nr 1 o wysokości poniżej 2,20 m, pomieszczenie nr 3 o wysokości poniżej 2,20 m i częściowo 1,4 m; okna – drewniane; instalacje – wodna, kanalizacyjna (dopływ i odpływ zlewu), elektryczna; ogrzewanie piecowe. Lokal wymaga remontu. Pomieszczenie WC zlokalizowane jest na klatce schodowej znajduje się w częściach wspólnych nieruchomości i nie podlega sprzedaży.
 
Uczestnikom przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
 
 
PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM: 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XXII/236/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiej dzielnicy miasta Kłodzka położonej między ulicami: Kościuszki, Zawiszy Czarnego, Nad Kanałem, terenami położonymi poniżej ulicy Łukasińskiego, ulicą Kolejową, rzeką nysą Kłodzką, ulicami Skośną, Półwiejską, Nowy Świat i Noworudzką, nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem – A7 MW/U zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami nieuciążliwymi związanymi z obsługą i zaopatrzeniem ludności.
 
Budynek ul. Wojciecha Korfantego 4 wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kłodzka i podlega ochronie konserwatorskiej, ustala się: a) zachowanie bryły budynku z wykuszem, formy dwuspadowego dachu, układ osi i wykroju otworów oraz gzymsowych podziałów elewacji; b) zachowanie klatki schodowej z kamiennymi stopniami oraz kamiennej podsadzki w bramie przejazdowej; c) stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych, w przypadku wymiany stolarki okiennej.
 
Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.
 
WARUNKI PRZETARGU:
 
1. CENA WYWOŁAWCZA – 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)
 
Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2024, poz. 361 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. 
 
2. Minimalne postąpienie przetargowe – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych).
 
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 27.06.2024 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg lokal o innym przeznaczeniu ul. W. Korfantego 4/10” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
 
4. Przetarg odbędzie się dnia 4 lipca 2024 r. o godz. 12.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1.
 
 
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.
 
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”
 
 
 
 

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-pierwszy3
Sobota, 2024-06-22
List_mini_dkl24-wierszowisko-duszniki-zdroj--8-
Piątek, 2024-06-21
List_mini_img-3977
Piątek, 2024-06-21
List_mini_pt-soltyszs
Piątek, 2024-06-21
List_mini_2u2a6992
Piątek, 2024-06-21
List_mini_pt-klubs1
Piątek, 2024-06-21
List_mini_2u2a6917
Czwartek, 2024-06-20
List_mini_1692982928254
Czwartek, 2024-06-20
List_mini_duszniki-2
Czwartek, 2024-06-20
List_mini_2u2a6598
Czwartek, 2024-06-20
polecamy