KŁODZKO - Wyciąg z ogłoszenia

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-05-10 15:28:25
Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o II przetargu ustnym nieograniczonym
 
na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 1a zlokalizowanego w Kłodzku w budynku przy ul. Bohaterów Getta 24, o łącznej powierzchni 173,47 m² wraz z udziałem w wysokości 201/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 111/4 (AM-3) obręb Nowe Miasto o powierzchni 0,0354 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00063971/5.
 
Działka 111/4 (AM-3) obręb Nowie Miasto niemal w całości zabudowana budynkiem ul. Bohaterów Getta 24, PKS/PKP w odległości 800 m, do centrum 500 m. 
 
Budynek ul. Bohaterów Getta 24 – rok budowy 1913; budynek mieszkalno-użytkowy; wolnostojący; o 4 kondygnacjach plus poddasze nieużytkowe; podpiwniczenie częściowe; instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa.
 
Lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 1a zlokalizowany jest na parterze (I kondygnacja); ekspozycja wschodnio-zachodnia; lokal o powierzchni 148,77 m² składa się z 4 pomieszczeń, pomieszczenia WC, pomieszczenia gospodarczego i korytarza oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 24,70 m², łączna powierzchnia wraz z pomieszczeniem przynależnym 173,47 m²; instalacje – elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa; ogrzewanie centralne. Lokal wymaga remontu.
 
Uczestnikom przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
 
 
PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM: 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr XXII/190/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr Janusza Korczaka, Wielisławską 
i Objazdową oraz terenami zabudowanymi przy ulicy dr Janusza Korczaka w Kłodzku, nieruchomość oznaczona jest symbolem F 13 MW/U – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami.
 
Budynek ul. Bohaterów Getta 24 wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kłodzka pod nr 66 Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kłodzka Nr 43.0050.2019 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kłodzka i podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2022, poz. 840 ze zm.). 
 
Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.
 
Termin I przetargu – 15.04.2024 r.
 
 
WARUNKI PRZETARGU:

1. CENA WYWOŁAWCZA – 390 000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
 
Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2024, poz. 361 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. 
 
2. Minimalne postąpienie przetargowe – 3 900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych).
 
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 39 000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 27 czerwca 2024 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – II przetarg lokal o innym przeznaczeniu ul. Bohaterów Getta 24/1a” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
 
4. Przetarg odbędzie się dnia 4 lipca 2024 r. o godz. 10.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1.
 
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.
 
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-pierwszy3
Sobota, 2024-06-22
List_mini_dkl24-wierszowisko-duszniki-zdroj--8-
Piątek, 2024-06-21
List_mini_img-3977
Piątek, 2024-06-21
List_mini_pt-soltyszs
Piątek, 2024-06-21
List_mini_2u2a6992
Piątek, 2024-06-21
List_mini_pt-klubs1
Piątek, 2024-06-21
List_mini_2u2a6917
Czwartek, 2024-06-20
List_mini_1692982928254
Czwartek, 2024-06-20
List_mini_duszniki-2
Czwartek, 2024-06-20
List_mini_2u2a6598
Czwartek, 2024-06-20
polecamy