GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-12-07 09:07:58
WÓJT GMINY KŁODZKO
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wojciechowicach
1. Położenie nieruchomości: Wojciechowice
2. Nr działki:  140/2 /AM-1/  
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,50 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko  SW1K/00090884/6 /wolna od obciążeń i zadłużeń/.
5. Cena wywoławcza:  50.000,-zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %
6. Opis nieruchomości:   
Działka nr 140/2 położona jest w strefie zabudowy wsi. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, tereny rolne, łąki, zadrzewienie. Działka ma kształt nieregularny, wydłużony. Teren o zmiennym nachyleniu głównie w stronę południowo-wschodnią, w części duża skarpa. Działka porośnięta jest drzewami, których wartość wynosi 9.400 zł Działka przylega do drogi publicznej- szosa asfaltowa prowadząca przez wieś, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 400 (właściciel Powiat Kłodzki, użytek „dr”). 
Teren pomiędzy szosą a działką jako dojazd jest nieurządzony. Od strony południowej do przedmiotowej działki nr 140/2 przylegają nieurządzone ewidencyjnie drogi gminne oznaczone geodezyjnie jako działki nr 140/3 i 437 (właściciel Gmina Kłodzko, użytek „dr”). Okoliczny teren wyposażony jest w energię i wodociąg. Możliwość podłączenia się do istniejących sieci należy uzgodnić z ich właścicielami.
W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym M. Na terenach oznaczonych symbolem M, przeznaczonych dla funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, obowiązują następujące ustalenia:
a) przeznaczenie uzupełniające: funkcja usług nieuciążliwych wbudowanych lub wolnostojących, 
b) dopuszczenie lokalizacji urządzeń towarzyszących, infrastruktury technicznej, parkingów, małej architektury i zieleni urządzonej
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty i podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 
Przetarg odbędzie się dnia 16 stycznia 2024 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny  wywoławczej, tj. 5.000,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta  38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy  Kłodzko,  najpóźniej do dnia 11 stycznia 2024 roku. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Termin podpisania aktu notarialnego wynosi jeden miesiąc od dnia  przeprowadzonego  przetargu i cała cena sprzedaży musi być zapłacona najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny  sprzedaży. 
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.                                                                                                                                      
Wójt Gminy   
                       
  /-/  Zbigniew Tur
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-zlobekml
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_20230620-200402
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_pt-budzet.lokalny
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_pt-tauron6
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_dkl24-stronie-slaskie-festiwal-turystyki-2
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_2u2a3606
Sobota, 2024-02-24
List_mini_pt-centrprz
Sobota, 2024-02-24
List_mini_1708786338212
Sobota, 2024-02-24
List_mini_dkl24-b-terlecki-wystawa-kok-2
Sobota, 2024-02-24
List_mini_pt-wojt2
Sobota, 2024-02-24
polecamy