STRONIE ŚLĄSKIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-12-01 09:21:37
OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr XIX studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach terenu oznaczonego w obowiązującym studium symbolem „US.MTU”
 
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.) dalej upzp, w nawiązaniu do art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) dalej zmupzp oraz uchwały Burmistrza Stronia Śląskiego Nr LXII/384/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr XIX studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach terenu oznaczonego w obowiązującym studium symbolem „US.MTU” zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany ww. studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie odbędzie się w dniach od 8 grudnia 2023 r. do 29 grudnia 2023 r. w siedzibie w Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim o godzinie 12:00
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać do Burmistrza Stronia Śląskiego:
– na piśmie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie,
– w formie elektronicznej przez system ePUAP /UMSS/SkrytkaESP lub pocztą elektroniczną na adres l.sadowski@stronie.pl
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2024 r.
Wymieniony projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny w czasie wyłożenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://bip.stronie.pl/ w zakładce gospodarka przestrzenna.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 8 grudnia 2023 r. do 29 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, w godzinach pracy urzędu, z ww. projektem studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz jego dokumentacją w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić do dnia 22 stycznia 2024 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone tematem „studium” na adres: l.sadowski@stronie.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Burmistrz Stronia Śląskiego
 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
• Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Stronia Śląskiego, 57-550 Stronie Śląskie, Kościuszki 55, tel. (74) 811-77-11.
• Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
• We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez adres e-mail: iod@stronie.pl.
• Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych Znajduje się na strome Internetowej https://stronie.pl/214/polityka-prywatnosci.html oraz w siedzibie Administratora.
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-budzet.lokalny
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_pt-tauron6
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_dkl24-stronie-slaskie-festiwal-turystyki-2
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_2u2a3606
Sobota, 2024-02-24
List_mini_pt-centrprz
Sobota, 2024-02-24
List_mini_1708786338212
Sobota, 2024-02-24
List_mini_dkl24-b-terlecki-wystawa-kok-2
Sobota, 2024-02-24
List_mini_pt-wojt2
Sobota, 2024-02-24
List_mini_20200703-135322
Sobota, 2024-02-24
List_mini_pt-panoramak1
Piątek, 2024-02-23
polecamy