BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-07-09 16:46:06
GGG.4-R.2024.AO
Bystrzyca Kłodzka, dnia 09.07.2024 r. 
BURMISTRZ  BYSTRZYCY  KŁODZKIEJ
działając na podstawie :
1/ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) 
2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)
 
ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej  w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24. 
 
1. Przedmiot rokowań : 
działka nr 963/2 (AM 7)  o pow. 679 m2 Bystrzyca Kłodzka Obręb Centrum.  
nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym (byłe przedszkole) o pow. użytkowej ogólnej 391,39m2. Budynek wolnostojący, całkowicie podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, wybudowany w końcu XIX wieku  w technologii tradycyjnej. Ławy fundamentowe - nie badano. Konstrukcja budynku murowana z kamienia i cegły ceramicznej. Ścianki działowe częściowo mur pruski, częściowo z cegły. Dach w konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką, Stolarka okienna stara, drewniana. Stan techniczny budynku jest zadawalający, stopień zużycia technicznego wynosi 55%. 
Budynek wyposażony w następujące instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna , gazowa, wentylacja grawitacyjna. Centralne ogrzewanie – tradycyjne, piec c.o. na opał stały, rury czarne, grzejniki stalowe, płytowe i żeliwne. 
Księga wieczysta - SW1K/00029445/9 - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką.      
Przeznaczenie w planie miejscowym: przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługi oświaty: przedszkole - symbol z planu B12UO. Dopuszcza się, w przypadku odstąpienia od przeznaczenia podstawowego, lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej, w obrębie której dopuszcza się nie więcej niż 4 mieszkania. Nieruchomość położona w obrębie strefy „B”, „OW” i „K” ochrony konserwatorskiej. Ochronie konserwatorskiej podlega wpisany do ewidencji zabytków budynek (byłego przedszkola).
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
2.Terminy przeprowadzanych przetargów:  22.11.2023 r. i 29.05.2024 r. (zakończone wynikiem negatywnym). 
3. Zainteresowanych zapraszamy do składania pisemnych ofert w Urzędzie Miasta  i Gminy 
w Bystrzycy Kł. Plac Wolności 1, pokój nr 11 (Biuro Obsługi Klienta) w terminie do dnia 23 sierpnia 2024 r. do godz. 15oo.  Koperta powinna być opisana w następujący sposób:
    ”Rokowania GGG.4-R.2024.AO - nieruchomość ul. Wojska Polskiego 24” .
Zgłoszenia udziału w rokowaniach  składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2024 r.
4. Rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu 28 sierpnia 2024 r.  o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej - pokój nr 111. 
5. Cena do rokowań  wynosi  400.000, - zł (słownie: czterysta  tysięcy  złotych). 
6. Wysokość wadium (zaliczki) pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy- 80.000,-zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy  złotych).
Wadium (zaliczkę) należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej nr 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090– Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Bystrzyca Kłodzka z adnotacją „Rokowania GGG.4-R.2024.AO - nieruchomość ul. Wojska Polskiego 24” do dnia 23 sierpnia 2024 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 23 sierpnia 2024 r.) 
Wadium (zaliczka)  wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygrał, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia.
Pozostałym uczestnikom rokowań, wadium (zaliczka) zostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia ich zamknięcia rokowań.
W przypadku uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od zawarcia umowy notarialnej to wpłacona przez niego wadium (zaliczka) ulega przepadkowi.
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
1)  imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2)  datę sporządzenia zgłoszenia;
3)  oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań, przedmiotem rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4)  proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (proponowana cena nie może być niższa od ceny ustalonej do rokowań, czyli  kwoty 400.000,-zł. Oferty z proponowanymi cenami niższymi nie będą rozpatrywane).
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Rozłożona na raty niespłacona część ceny nieruchomości podlega oprocentowaniu rocznemu przy zastosowaniu umownej stawki oprocentowania zgodnie z zał. nr 1 do uchwały nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 7 .02.2000 r. z póź.zm. W przypadku rozłożenia zapłaty na raty wysokość pierwszej raty wynosi minimum 10% ustalonej ceny sprzedaży. Wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności poprzez ustanowienie hipoteki. Cena nieruchomości lub pierwsza rata podlega zapłacie najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.
5) proponowany sposób realizacji warunków dodatkowych rokowań (w postępowaniu niniejszym nie ustalono dodatkowych warunków rokowań, wobec czego nie wymaga się propozycji ich realizacji).
6) do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium (zaliczki) jak również:  
- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną,
- w przypadku uczestnictwa jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego z notarialnym poświadczeniem podpisu lub złożenie przez osobę przystępującą do rokowań oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2809 z późn. zm.).
7)  podpis uczestnika. 
W dniu otwarcia rokowań jego Uczestnicy zobowiązani są posiadać:
a) osoby fizyczne dokument stwierdzający ich tożsamość,
b) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne skrócony odpis z Krajowego Rejestru  Sądowego,  w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,    
c) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (oryginały do okazania). 
Za aktualne uważa się dokumenty (wydruki z KRS-u  oraz CEIDG) wygenerowane nie wcześniej niż 1 m-c przed dniem  rokowań.
Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. 
Koszty aktu notarialnego oraz opłaty sądowej ponosi nabywca nieruchomości.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 304 lub telefonicznie 
nr 74/8117-653, e-mail: a.olma@bystrzycaklodzka.pl
 
Sprawę prowadzi:
Anna Olma
tel.74/8117653
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-sanitarne1
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_pt-kret-kop
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_2u2a7518
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_2u2a8143
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_pt-mrmm
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_pt-energia19
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_zdjecie-whatsapp-2024-07-20-o-21.21.35-3eb30522
Sobota, 2024-07-20
List_mini_2024-07-20-polanica-zdroj-pejzaze-qulinarne-13
Sobota, 2024-07-20
List_mini_2u2a7712
Sobota, 2024-07-20
List_mini_2u2a7046
Sobota, 2024-07-20
polecamy