KŁODZKO - Wyciąg z ogłoszenia

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-07-09 11:15:36
Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o II przetargu ustnym nieograniczonym
 
na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 9, zlokalizowanym w Kłodzku przy ul. Wandy 3 o łącznej powierzchni 15,73 m² wraz z udziałem w wysokości 3/100 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 96/1 (AM-2) obręb Centrum o powierzchni 0,0181 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00039356/1.
 
Budynek ul. Wandy 3 zlokalizowany w centralnej części miasta Kłodzka, w odległości ok. 700 m od ścisłego centrum; rok budowy 1900; o 5 kondygnacjach, wolnostojący, podpiwniczony. Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa, ogrzewanie indywidualne.
 
Lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 9 zlokalizowany jest w budynku ul. Wandy 3 w Kłodzku, na IV piętrze; powierzchnia lokalu 13,48 m², składa się z dwóch pomieszczeń (pomieszczenie nr 1 w części, a pomieszczenie nr 2 w całości o wysokości poniżej 2,20 m) oraz pomieszczania przynależnego piwnicy o powierzchni 2,25 m²; łączna powierzchnia wraz z pomieszczeniem przynależnym 15,73 m²; standard wykończenia słaby; funkcjonalność słaba; instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, ogrzewanie piecowe – koza. Lokal wymaga generalnego remontu. 
Pomieszczenie WC do współużytkowania zlokalizowane na klatce schodowej, jest w częściach wspólnych budynku i nie podlega sprzedaży.
 
Uczestnikom przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
 
PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM: 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr XLI/329/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą 
T. Kościuszki, Rzeką Nysą Kłodzką, terenami wodonośnymi, ulicą J. Korczaka i ulicą Bohaterów Getta w Kłodzku nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 
– A 10 MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 
Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.
 
Termin I przetargu – 8 maja 2024r.
 
WARUNKI PRZETARGU:
 
1. CENA WYWOŁAWCZA – 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych)
 
Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2024, poz. 361 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
 
2. Minimalne postąpienie przetargowe – 320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych).
 
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 5 sierpnia 2024 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – II przetarg lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalny ul. Wandy 3/9” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
 
4. Przetarg odbędzie się dnia 12 sierpnia 2024 r. o godz. 12⁰⁰ w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1.
 
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. nr 74 865 46 63.
 
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-sanitarne1
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_pt-kret-kop
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_2u2a7518
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_2u2a8143
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_pt-mrmm
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_pt-energia19
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_zdjecie-whatsapp-2024-07-20-o-21.21.35-3eb30522
Sobota, 2024-07-20
List_mini_2024-07-20-polanica-zdroj-pejzaze-qulinarne-13
Sobota, 2024-07-20
List_mini_2u2a7712
Sobota, 2024-07-20
List_mini_2u2a7046
Sobota, 2024-07-20
polecamy