KŁODZKO - Wyciąg z ogłoszenia

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-07-09 11:12:50
Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o I przetargu ustnym nieograniczonym
 
na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 1 zlokalizowanego w Kłodzku w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 18, o łącznej powierzchni 51,69 m² wraz z udziałem w wysokości 20/100 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 3/61 (AM-3) obręb Ptasia Góra o powierzchni 0,0650 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00056772/8.
 
Budynek ul. Adama Mickiewicza 18 zlokalizowany jest w pośredniej części miasta, w odległości ok. 1 km od ścisłego centrum; rok budowy 1932; zabudowa wolnostojąca; budynek 3 kondygnacyjny; podpiwniczony; instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa; dojazd do nieruchomości ul. Adama Mickiewicza – droga asfaltowa, dwukierunkowa. 
 
Lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 1 zlokalizowany jest na parterze; powierzchnia 45,31 m²; powierzchnia pomieszczenia przynależnego – komórka poza budynkiem – 6,38 m²; lokal składa się z 5 pomieszczeń oraz pomieszczenia WC; standard wykończenia – słaby; funkcjonalność – słaba; okna PCV; instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, brak ogrzewania.
 
Uczestnikom przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
 
 
PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM: 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr LXIX/654/2024 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Słowackiego, Piastowskiej, Władysława Reymonta, Grunwaldzkiej, Mikołaja Reja i Kwiatowej oraz wzdłuż wschodniej granicy Miasta Kłodzka”, nieruchomość oznaczona jest symbolem 7 MW-U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami nieuciążliwymi, sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z przeznaczeniem określony w mpzp. 
 
Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.
 
WARUNKI PRZETARGU:
 
1. CENA WYWOŁAWCZA – 124 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące złotych)
 
Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2024, poz. 361 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. 
 
2. Minimalne postąpienie przetargowe – 1 240,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści złotych).
 
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 12 400,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 5 sierpnia 2024 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg lokal o innym przeznaczeniu ul. A. Mickiewicza 18/1” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
 
4. Przetarg odbędzie się dnia 12 sierpnia 2024 r. o godz. 10.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1.
 
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.
 
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-sanitarne1
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_pt-kret-kop
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_2u2a7518
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_2u2a8143
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_pt-mrmm
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_pt-energia19
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_zdjecie-whatsapp-2024-07-20-o-21.21.35-3eb30522
Sobota, 2024-07-20
List_mini_2024-07-20-polanica-zdroj-pejzaze-qulinarne-13
Sobota, 2024-07-20
List_mini_2u2a7712
Sobota, 2024-07-20
List_mini_2u2a7046
Sobota, 2024-07-20
polecamy