STRONIE ŚLĄSKIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-07-08 16:20:44
OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Sienna i Stronie Lasy
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) dalej ustawa pzp, w nawiązaniu do art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688 ze zm.) dalej zmupzp oraz uchwały Burmistrza Stronia Śląskiego nr LXII/385/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Sienna i Stronie Lasy, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany ww. miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 16 lipca 2024 r. do 6 sierpnia 2024 r. w siedzibie w Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 lipca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w godzinach 12.00-15.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy pzp, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu miejscowego planu. Uwagi należy składać do Burmistrza Stronia Śląskiego:
– na piśmie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie,
– w formie elektronicznej przez system ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres gmina@stronie.pl.
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r.
Wymieniony projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny w czasie wyłożenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://bip.stronie.pl/.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego planu miejscowego, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem planu miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami. Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Stronia Śląskiego, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Burmistrz Stronia Śląskiego.
 
Zastępca Burmistrza Stronia Śląskiego
 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
• Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Stronia Śląskiego, 57-550 Stronie Śląskie, Kościuszki 55, tel. (74) 811-77-11.
• Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
• We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez adres e-mail: iod@stronie.pl.
• Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych Znajduje się na strome Internetowej https://stronie.pl/214/polityka-prywatnosci.html oraz w siedzibie Administratora.
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-sanitarne1
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_pt-kret-kop
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_2u2a7518
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_2u2a8143
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_pt-mrmm
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_pt-energia19
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_zdjecie-whatsapp-2024-07-20-o-21.21.35-3eb30522
Sobota, 2024-07-20
List_mini_2024-07-20-polanica-zdroj-pejzaze-qulinarne-13
Sobota, 2024-07-20
List_mini_2u2a7712
Sobota, 2024-07-20
List_mini_2u2a7046
Sobota, 2024-07-20
polecamy