KŁODZKO - Wyciąg z ogłoszenia

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-06-14 10:03:01
Wyciąg z ogłoszenia 
Burmistrz Miasta Kłodzka
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 87/2 (AM-2), obręb Centrum, o powierzchni 0,0100 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr SW1K/00062750/3, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów i budynków jako: tereny mieszkaniowe – B.
Działka oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 87/2 (AM-2), obręb Centrum to nieruchomość położona w centrum miasta, usytuowana w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej i obiektów użyteczności publicznej. Działka niezabudowana, nieogrodzona o wydłużonym kształcie i płaskiej rzeźbie terenu. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazowej. Przez teren działki przebiega sieć wodociągowa.
Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania.
Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.
Uczestnikom przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
Nabywca wraz z gruntem przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.
PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: T. Kościuszki, Rzeką Nysą Kłodzką, terenami wodonośnymi, ulicą J. Korczaka i ulicą Bohaterów Getta w Kłodzku, uchwalonego uchwałą nr XLI/329/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2005 r., nieruchomość oznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych związanych z obsługą ludności – A5MW/U, sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z przeznaczeniem określonym w MPZP.
Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań
 
Warunki przetargu:
1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
Do ceny ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
2. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi: 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych). 
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 
3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych), na konto Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 25.07.2024 r. W tytule przelewu należy podać: „I przetarg, Kłodzko, dz. 87/2 Centrum” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 01.08.2024 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 201.
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 124, tel. nr 0-74 865 46 30. 
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 04.05.2016, str.1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta w Kłodzku na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody”.
 
Sporządziła: Marzena Kukułka


Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-sanitarne1
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_pt-kret-kop
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_2u2a7518
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_2u2a8143
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_pt-mrmm
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_pt-energia19
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_zdjecie-whatsapp-2024-07-20-o-21.21.35-3eb30522
Sobota, 2024-07-20
List_mini_2024-07-20-polanica-zdroj-pejzaze-qulinarne-13
Sobota, 2024-07-20
List_mini_2u2a7712
Sobota, 2024-07-20
List_mini_2u2a7046
Sobota, 2024-07-20
polecamy