BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-04-02 10:28:54
Bystrzyca Kłodzka 02.04.2024 r.
OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Niedźwiedna w granicy miasta Bystrzyca Kłodzka oraz części obrębu Pławnica, gmina Bystrzyca Kłodzka
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz uchwały nr LXXXII/636/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Niedźwiedna w granicy miasta Bystrzyca Kłodzka oraz części obrębu Pławnica, gmina Bystrzyca Kłodzka w dniach od 12.04.2024 r. do 14.05.2024 r. w Wydziale Urbanistyki i Planowania Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka przy ulicy Pl. Wolności 3-4, 57 - 500 Bystrzyca Kłodzka, w lokalu nr 9 w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz na stronie internetowej http://bip.bystrzycaklodzka.pl/173/217/projekty-miejscowych-planow-zagospodarowania-do-wgladu.html
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, pl. Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, w sali Obrad Rady Miejskiej (sala nr 216) w dniu 10.05.2024 r., o godzinie 12:00. Najpóźniej do dnia 09.05.2024 r. na stronie internetowej http://bip.bystrzycaklodzka.pl/173/217/projekty-miejscowych-planow-zagospodarowania-do-wgladu.html zostaną podane informacje dotyczące możliwości uczestnictwa w dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (link do uczestnictwa w spotkaniu online). 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.05.2024 r.
Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej (email: umig@bystrzycaklodzka.pl) lub elektronicznej skrzynki podawczej.
OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z nimi w terminie od 12.04.2024 r. do 14.05.2024 r. w Wydziale Urbanistyki i Planowania Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka przy ulicy Pl. Wolności 3-4, 57 - 500 Bystrzyca Kłodzka, w lokalu nr 9 w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz na stronie internetowej http://bip.bystrzycaklodzka.pl/173/217/projekty-miejscowych-planow-zagospodarowania-do-wgladu.html
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu zmiany planu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu zmiany planu jest Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej.
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.05.2024 r.  Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym: na adres poczty elektronicznej umig@bystrzycaklodzka.pl lub elektronicznej skrzynki podawczej.
                                                                                                                                                            
Klauzula informacyjna - dotycząca prowadzonego postępowania w związku z realizacją czynności dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Niedźwiedna w granicy miasta Bystrzyca Kłodzka oraz części obrębu Pławnica, gmina Bystrzyca Kłodzka w zakresie określonym w uchwale nr LXXXII/636/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Bystrzyca Kłodzka reprezentowana przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, 57 - 500 Bystrzyca Kłodzka, Pl. Wolności 1, tel. 74 8117 605, adres e-mail: umig@bystrzycaklodzka.pl. 
Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie internetowej gminy pod adresem: https://bip.bystrzycaklodzka.pl/40/134/klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych.html w zakładce „klauzula Rodo - Planowanie przestrzenne”.
Z up. Burmistrza 
Kornelia Wenc-Szumigalska 
Sekretarz Gminy Bystrzyca Kłodzka
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_2u2a4589
Środa, 2024-04-17
List_mini_2u2a4569
Środa, 2024-04-17
List_mini_2u2a3832
Środa, 2024-04-17
List_mini_zdjecie
Środa, 2024-04-17
List_mini_klodzko
Środa, 2024-04-17
List_mini_klodzko
Środa, 2024-04-17
List_mini_klodzko
Środa, 2024-04-17
List_mini_klodzko
Środa, 2024-04-17
List_mini_mini-kudowa
Środa, 2024-04-17
 
List_mini_pt-wojborz.sz
Środa, 2024-04-17
polecamy