BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-02-08 12:17:37
Bystrzyca Kłodzka dnia 08.02.2024 r.
 
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Długopole - Zdrój, gmina Bystrzyca Kłodzka.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Bystrzycy Kłodzkiej uchwały nr LXXXVIII/674/2023 z dnia 27 października 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Długopole - Zdrój, gmina Bystrzyca Kłodzka.
Uchwała Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://bip.bystrzycaklodzka.pl i siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 2 i art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono następującą uchwałę Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej  nr LXXXVIII/674/2023 z dnia 27 października 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Długopole - Zdrój, gmina Bystrzyca Kłodzka oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń planu miejscowego.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski lub uwagi do wyżej wymienionego planu miejscowego lub w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w planu miejscowego.
Wnioski lub uwagi należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: umig@bystrzycaklodzka.pl, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Wnioski lub uwagi składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego (dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Druki i wnioski, podzakładce: Urbanistyka i Planowanie lub siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej lub https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego).
Składający wniosek lub uwagę podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej o ile taki posiada, a także wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem lub uwagą, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takiej jak adres do korespondencji lub numer telefonu.
 
Z up. Burmistrza 
Kornelia Wenc-Szumigalska
Sekretarz Gminy
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej. Pełen zakres informacji znajduje się na stronie https://www.bystrzycaklodzka.pl/asp/rodo,419,,1 oraz siedzibie Administratora.
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-budzet.lokalny
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_pt-tauron6
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_dkl24-stronie-slaskie-festiwal-turystyki-2
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_2u2a3606
Sobota, 2024-02-24
List_mini_pt-centrprz
Sobota, 2024-02-24
List_mini_1708786338212
Sobota, 2024-02-24
List_mini_dkl24-b-terlecki-wystawa-kok-2
Sobota, 2024-02-24
List_mini_pt-wojt2
Sobota, 2024-02-24
List_mini_20200703-135322
Sobota, 2024-02-24
List_mini_pt-panoramak1
Piątek, 2024-02-23
polecamy