KŁODZKO - Wyciąg z ogłoszenia

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-02-07 10:56:36
Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka 
o III przetargu ustnym nieograniczonym
 
na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 1A zlokalizowany w Kłodzku w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7, o łącznej powierzchni 112,29 m² wraz z udziałem w wysokości 219/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 69/7 (AM-1) obręb Zacisze o powierzchni 0,0242 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00053224/1.
 
Budynek ul. Grunwaldzka 7 – zlokalizowany w śródmiejskiej części miasta, w odległości ok. 1,5 km od ścisłego centrum; dojazd do nieruchomości ul Grunwaldzką – droga asfaltowa, dwukierunkowa; rok budowy 1900; zabudowa zwarta; 4 kondygnacje; podpiwniczony; instalacje – elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa.
Lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 1A zlokalizowany na parterze; składa się z 11 pomieszczeń i pomieszczenia WC o powierzchni 109,38 m² oraz pomieszczenia przynależnego – pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 2,91 m²; łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym – 112,29 m²; standard wykończenia średni; funkcjonalność – przeciętna; okna PCV; instalacje – wodna, kanalizacyjna (bez osprzętu), elektryczna, brak ogrzewania.
 
Uczestnikom przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
 
PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM: 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą 
nr XLIX/407/206 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między: Rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Śląską, terenami kolei, ulicą Wojciecha Korfantego, Rzeką Nyską Kłodzką, ulicą Podgrodzie, granicami fortu Owcza Góra, zabudową przy ul. Śląskiej, ulicą Karola Miarki, ulicą Henryka Sienkiewicza, ulicą Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta, terenami wojskowymi i ulicą Stanisława Wyspiańskiego w Kłodzku, nieruchomość określona jako teren B8 MW/U – przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przeznaczenie dopuszczalne – usługi podstawowe nieuciążliwe związane 
z obsługą i zaspokajaniem potrzeb ludności.
       
Budynek ul. Grottgera 7 jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kłodzka Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kłodzka Nr 43.0050.2019 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kłodzka pod nr 219. 
Dla budynku ul. Grunwaldzka 7 należy zachować: bryłę budynku, formę dachu oraz układ osi i wykrój otworów w elewacji; gzymsowe podziały elewacji oraz obramienia okienne; stolarkę drzwiową; układ wnętrz i klatkę schodową, w przypadku wymiany stolarki okiennej zaleca się stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginałach. Wskazane ujednolicenie stolarki już wymienionej.
Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.
 
Termin I przetargu – 22.11.2023 r.
Termin II przetargu – 17.01.2024 r.
 
WARUNKI PRZETARGU:
 
1. CENA WYWOŁAWCZA – 280 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych)
Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1570 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. 
 
2. Minimalne postąpienie przetargowe – 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych).
 
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 11.03.2024 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – III przetarg lokal o innym przeznaczeniu ul. Grunwaldzka 7/1A” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
 
4. Przetarg odbędzie się dnia  18.03.2024 r. o godz. 10.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1.
 
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.
 
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-budzet.lokalny
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_pt-tauron6
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_dkl24-stronie-slaskie-festiwal-turystyki-2
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_2u2a3606
Sobota, 2024-02-24
List_mini_pt-centrprz
Sobota, 2024-02-24
List_mini_1708786338212
Sobota, 2024-02-24
List_mini_dkl24-b-terlecki-wystawa-kok-2
Sobota, 2024-02-24
List_mini_pt-wojt2
Sobota, 2024-02-24
List_mini_20200703-135322
Sobota, 2024-02-24
List_mini_pt-panoramak1
Piątek, 2024-02-23
polecamy