KŁODZKO - Wyciąg z ogłoszenia

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-11-16 10:23:06
Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o I przetargu
 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 zlokalizowanego w Kłodzku w budynku przy ul. Ptasiej 18, o powierzchni 26,46 m² wraz z udziałem w wysokości 11/100 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 105/7 (AM-1) obręb Jaskółcza Góra o powierzchni 0,0132 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00038029/3.
 
Nieruchomość dz. nr 105/7 AM-1 obręb Jaskółcza Góra znajduje się na południowo-wschodnich obszarach miasta, ok. 1200 m od Rynku, przystanek PKP/PKS ok. 1000 m; położenie peryferyjne; w całości zabudowana budynkiem ul. Ptasia 18.
Budynek ul. Ptasia 18 – budynek mieszkalny; rok budowy – ok. 1919; zabudowa zwarta; 
2 kondygnacje + poddasze w części użytkowe, podpiwniczenie całkowite; instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa; budynek w dobrym stanie technicznym, wymienione pokrycie dachowe.
Lokal mieszkalny nr 6 w budynku ul. Ptasia 18 w Kłodzku zlokalizowany jest na poddaszu; ekspozycja wschodnia; powierzchnia 26,46 m²; składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki 
z WC i przedpokoju; piwnica przynależna do lokalu znajduje się w częściach wspólnych nieruchomości i nie podlega sprzedaży; stolarka okienna – PCV; instalacje – elektryczna, wodna, kanalizacyjna i gazowa; ogrzewanie – brak. Lokal wymaga remontu.
 
Uczestnikom przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
 
PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM: 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XII/100/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-wschodniej części miasta Kłodzka, obejmującego osiedle przy ul. Wyspiańskiego, tereny wodonośne i tereny rolniczo-rekreacyjne nad rzeką Nysą Kłodzką, nieruchomość oznaczona jest symbolem A-7 MW, przeznaczenie podstawowo – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 
 
Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.
 
WARUNKI PRZETARGU:
 
1. CENA WYWOŁAWCZA – 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
 
Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1570 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. 
 
2. Minimalne postąpienie przetargowe – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
 
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 28.12.2023 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg lokal mieszkalny ul. Ptasia 18 m. 6” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
 
4. Przetarg odbędzie się dnia  04.01.2023 r. o godz. 12.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1.
 
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.
 
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-tauron6
Niedziela, 2024-06-16
List_mini_2u2a6834
Sobota, 2024-06-15
List_mini_2u2a6820
Sobota, 2024-06-15
List_mini_dkl24pl-2024-06-15-plawnica-hala-sportowa-2
Sobota, 2024-06-15
List_mini_2u2a6701
Piątek, 2024-06-14
List_mini_dkl24-psm-2024-4
Piątek, 2024-06-14
List_mini_pt-gddkia
Piątek, 2024-06-14
List_mini_zrzut-ekranu-----kopia
Piątek, 2024-06-14
List_mini_pt-woda
Piątek, 2024-06-14
List_mini_443717367-775447838069816-1331761625932596198-n
Piątek, 2024-06-14
polecamy