KŁODZKO - Wyciąg z ogłoszenia

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-11-16 10:18:30
Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o I przetargu
 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 zlokalizowanego w Kłodzku w budynku przy ul. Korytowskiej 20, o łącznej powierzchni 25,41 m² wraz z udziałem w wysokości 304/10 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 4/4 (AM-4) obręb Nowy Świat o powierzchni 0,0697 ha, zabudowanej budynkami ul. Korytowska 20-20A, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00056611/2.
 
Nieruchomość dz. nr 4/4 AM-4 obręb Nowy Świat znajduje się na zachodnim skraju miasta, ok. 1,5 km od Rynku, dojazd ul. Korytowską.
Budynek ul. Korytowska 20 – 3 kondygnacje, dwuklatkowy, wolnostojący, podpiwniczony; instalacje – elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa.
Lokal mieszkalny nr 3 – zlokalizowany jest na parterze (I kondygnacja); ekspozycja – zachodnia; powierzchnia lokalu 24,30 m², składa się z jednego pokoju, łazienki z WC, kuchni 
i przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy o powierzchni 1,11 m², łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym 25,41 m²; okna – PCV; instalacje: wodna, elektryczna, kanalizacyjna, gazowa; ogrzewanie – gazowe piec dwufunkcyjny. Lokal wymaga remontu.
 
Uczestnikom przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
 
PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM: 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XLIX/364/98 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie zabudowy mieszkaniowej przy ul. Korytowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem MS-2 - teren zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności
 
Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.
 
WARUNKI PRZETARGU:
 
1. CENA WYWOŁAWCZA – 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
 
Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1570 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. 
 
2. Minimalne postąpienie przetargowe – 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych).
 
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 28.12.2023 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg lokal mieszkalny ul. Korytowska 20 m. 3” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
 
4. Przetarg odbędzie się dnia  4 stycznia 2024 r. o godz. 10.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1.
 
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.
 
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_2u2a2029a
Środa, 2023-11-29
List_mini_dkl24-klodzko-lodowisko-1
Środa, 2023-11-29
List_mini_pt-umorzenia
Środa, 2023-11-29
List_mini_spotkania-ze-sztuka
Środa, 2023-11-29
List_mini_klodzko
Środa, 2023-11-29
List_mini_2u2a2885
Środa, 2023-11-29
List_mini_2u2a2291
Wtorek, 2023-11-28
List_mini_2u2a2290
Wtorek, 2023-11-28
List_mini_nity-do-laczenia-elementow-metalowych
Wtorek, 2023-11-28
List_mini_gmina-bardo
Wtorek, 2023-11-28
 
polecamy