KŁODZKO - Wyciąg z ogłoszenia

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-05-29 09:23:48
Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o III przetargu ustnym nieograniczonym
 
na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 24/1 o powierzchni 64,54 m², składającego się z dwóch pomieszczeń wraz z udziałem w wysokości 161/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 4/3 (AM-2) obręb Ptasia Góra o powierzchni 0,1033 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00048716/9.
 
Nieruchomość zlokalizowana na południowo-wschodnich obrzeżach miasta, ok. 1400 m od Rynku. Położenie peryferyjne. 
Budynek ul. Wyspiańskiego 24 – rok budowy ok 1920, wolnostojący o dwóch kondygnacjach i poddaszu nieużytkowym, podpiwniczenie całkowite, instalacje – elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa. Budynek w złym stanie technicznym. Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kłodzka.
Lokal o innym przeznaczeniu ul. Wyspiańskiego 24/1 zlokalizowany jest w przyziemiu, ekspozycja zachodnia, składa się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 64,54 m², stolarka okienna w złym stanie technicznym, instalacje – brak, Lokal, z uwagi na stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego nadaje się do remontu generalnego.
 
Uczestnikom przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
 
PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM: 
 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - teren oznaczony symbolem: 
D9 MW – obszar zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, którą pozostawia się do dalszego użytkowania bez zmian, bez możliwości rozbudowy.
 
Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków podlega ochronie konserwatorskiej.
 
Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.
 
Termin I przetargu – 15.12.2022 r.
Termin II przetargu – 8 luty 2023 r.
 
WARUNKI PRZETARGU:
 
1. CENA WYWOŁAWCZA – 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
 
Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2022, poz. 931 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. 
 
2. Minimalne postąpienie przetargowe – 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).
 
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 28 czerwca 2023 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – III przetarg ul. Wyspiańskiego 24/1” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
 
4. Przetarg odbędzie się dnia  5 lipca 2023 r. o godz. 10.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1
 
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.
 
Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_2u2a7529
Piątek, 2024-07-19
List_mini_pt-tonacy
Piątek, 2024-07-19
List_mini_2u2a5095
Piątek, 2024-07-19
List_mini_pt-pociag0
Piątek, 2024-07-19
List_mini_klodzko
Piątek, 2024-07-19
List_mini_klodzko
Piątek, 2024-07-19
List_mini_polanica
Piątek, 2024-07-19
List_mini_2u2a9842
Piątek, 2024-07-19
List_mini_polanica
Piątek, 2024-07-19
List_mini_2u2a7671
Czwartek, 2024-07-18
polecamy