BARDO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-03-21 15:39:49
Burmistrz Miasta i Gminy Bardo
ogłasza
pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Brzeźnica, gmina Bardo, opisanej jako działka nr 479 o pow. 0,3600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księge wieczystą KW numer SW1Z/00065287/9. Nieruchomość stanowi teren porośnięty drzewostanem leśnym. Nieruchomość graniczy bezpośrednio z drogą publiczną, dojazd drogą asfaltową oraz drogą gruntową. Uzbrojenie dostępne na gruncie to sieć energetyczna. Kształt działki jest wydłużony, grunt o zróżnicowanym nachyleniu terenu, w większości stanowi skarpę.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 30 000,- zł słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100
Wadium – 3000,- zł.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Brak planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działkę nr 479 sklasyfikowano jako S-PsV – sady na użytkach rolnych. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bardo uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Bardzie nr XIII/103/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., oznaczona jest symbolem ZL – teren lasów i zadrzewień.
 
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
 
Termin  przetargu: 
Przetarg odbędzie się w budynku Centrum Seniora w Bardzie, ul. Główna 61 (sala konferencyjna na parterze budynku) dnia 28.04.2023 roku o godz. 10:00 

Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium  na konto Urzędu BS o/ Bardo  Nr 94 9533 1043 2002 0200 3085 0011 do dnia 24.04.2023 r.                     
 
Wadium można wpłacać w gotówce lub w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na w/w konto. Wadium uważa się, za skutecznie wniesione jeżeli w chwili rozpoczęcia przetargu znajduje się na rachunku Gminy wskazanym do wpłaty.
Dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej.  
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadium pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie wynoszące nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, zzaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego. 
Gmina Bardo sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Ząbkowickiego. Nabywca ustala granice na własny koszt. Ustalenie granic i ich okazanie przez Gminę Bardo będzie możliwe na koszt nabywcy. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z roszczeniem wobec Gminy Bardo w przypadku, jeżeli na skutek dokonania przez geodetę ustalenia granic nieruchomości, wykazane zostaną zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów i budynków na dzień jej sprzedaży. 
Nabywca ponosi  koszty przeniesienia prawa własności / opłaty notarialne i sądowe/. 
Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od daty zamknięcia przetargu.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. 
Bliższych informacji udziela Referat Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Bardo / pokój nr 5 tel. (74) 8 171 478 lub (74) 8 171 479 w 57. 
 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo (w hallu wejścia bocznego) oraz opublikowane na stronach: 
 
 
 
 

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_dkl24-stronie-slaskie-marianna-oranska-5
Piątek, 2023-06-02
List_mini_2u2a7169
Piątek, 2023-06-02
List_mini_klodzko
Piątek, 2023-06-02
List_mini_klodzko
Piątek, 2023-06-02
List_mini_2u2a5356
Piątek, 2023-06-02
List_mini_2u2a7150
Piątek, 2023-06-02
List_mini_pt-muzeum.szkla1
Piątek, 2023-06-02
List_mini_pt-prosto.oczy
Czwartek, 2023-06-01
List_mini_img-20230601-wa0002
Czwartek, 2023-06-01
List_mini_2u2a4281
Czwartek, 2023-06-01
polecamy