STRONIE ŚLĄSKIE - Obwieszczenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-03-20 12:21:53
Stronie Śl. 20.03.2023 r. 
GKP.6220.9.2022.LS
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z Art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 Ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)
zawiadamiam,
 
o wszczęciu postępowania oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
Z wniosku WRE Czarna Góra Sp. z o.o. ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław z dnia 28.09.2022 r. doręczonego organowi w dniu 07.10.2022 r. 
 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  polegającego na:
„Budowa Zespołu Budynków Apartamentowo-Hotelowych  wraz z infrastrukturą techniczną w Siennej gm. Stronie Śląskie na działkach ewidencyjnych nr 1/17, 1/18 , 1/19  obr.011.
 
Strony postępowania i wszystkich zainteresowanych zawiadamiam, że w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia można wnosić uwagi i wnioski do w/w inwestycji w referacie gospodarki przestrzennej  Urzędu Miejskiego w Stroniu Śl. ul. Kościuszki 55, pokój nr 8 tel. 74 811 77 14.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz do wydania decyzji jest Burmistrz Stronia Śląskiego.
Organami właściwymi do wydania uzgodnień i opinii są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Kłodzku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie 
 
Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w referacie gospodarki przestrzennej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śl. ul. Kościuszki 55, pokój nr 8
 
Burmistrz Stronia Śląskiego
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-strazak3
Sobota, 2024-05-18
List_mini_img-20240518-wa0005
Sobota, 2024-05-18
List_mini_2u2a2035
Sobota, 2024-05-18
List_mini_2u2a5174
Sobota, 2024-05-18
List_mini_pt-muzyczny0
Sobota, 2024-05-18
List_mini_2u2a5523
Sobota, 2024-05-18
List_mini_pt-dziki1
Piątek, 2024-05-17
List_mini_miedzylesie
Piątek, 2024-05-17
List_mini_2u2a5461
Piątek, 2024-05-17
List_mini_dkl24-m-piszko-ambasada-rp-w-pradze-3
Piątek, 2024-05-17
polecamy