BARDO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-03-16 12:09:38
Burmistrz Miasta i Gminy Bardo
ogłasza
pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
 
Lokalu mieszkalnego nr 4, położonego na pierwszym piętrze budynku w Opolnicy 2 o pow. użytkowej 14,51 m2 + pomieszczenia przynależne o łącznej pow. 36,69 m2 (2 pomieszczenia gospodarcze i piwnica). Lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym i łazienki. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 51,20 m2. Podłogi - deska drewniana malowana farbą olejną, w kuchni i łazience wylewka betonowa, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, malowane farbą emulsyjną  z  ubytkami tynku i farby, w łazience i w kuchni na części ścian płytki ceramiczne. Stolarka okienna w części pcv, w części drewniana, skrzynkowa, stolarka drzwiowa drewniana, malowana farbą olejną. Lokal wyposażony w przyłącza instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, ogrzewanie za pomocą dwóch pieców kaflowych. Udział w gruncie stanowiącym działkę nr 31/5, obręb 0007 Opolnica o pow. 0,1091 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta SW1Z/00047165/6 oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynosi 1949/10000 cz.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 50 000,- zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100
Wadium – 5000,- zł.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Brak planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działkę nr 31/5 obręb 0007 Opolnica sklasyfikowano jako: B- tereny mieszkaniowe
 
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
 
Termin  przetargu: 
Przetarg odbędzie się w budynku Centrum Seniora w Bardzie, ul. Główna 61 ( sala konferencyjna na parterze budynku) dnia 31.04. 2023 roku o godz. 10:00 
 
Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium  na konto Urzędu BS o/ Bardo  Nr 94 9533 1043 2002 0200 3085 0011 do dnia 17.04.2023 r.
 
Wadium można wpłacać w gotówce lub w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na w/w konto. Wadium uważa się, za skutecznie wniesione jeżeli w chwili rozpoczęcia przetargu znajduje się na rachunku Gminy wskazanym do wpłaty.
Dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej.  
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadium pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie 
po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie wynoszące nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego. 
Gmina Bardo sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Ząbkowickiego. Nabywca ustala granice na własny koszt. Ustalenie granic i ich okazanie przez Gminę Bardo będzie możliwe na koszt nabywcy. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z roszczeniem wobec Gminy Bardo w przypadku, jeżeli na skutek dokonania przez geodetę ustalenia granic nieruchomości, wykazane zostaną zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów i budynków na dzień jej sprzedaży. 
Nabywca ponosi  koszty przeniesienia prawa własności / opłaty notarialne i sądowe/. 
Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od daty zamknięcia przetargu.
 
Oględziny nieruchomości dla wszystkich zainteresowanych jej nabyciem  nastąpią w dniu 06.04. 2023 roku  o godzinie 10ºº.  
Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. 
Bliższych informacji udziela Referat Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Bardo / pokój nr 5 tel. (74) 8 171 478 lub (74) 8 171 479 w 57. 
 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo (w hallu wejścia bocznego) oraz opublikowane na stronach: 
 

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_klodzko
Piątek, 2023-06-02
List_mini_klodzko
Piątek, 2023-06-02
List_mini_2u2a5356
Piątek, 2023-06-02
List_mini_2u2a7150
Piątek, 2023-06-02
List_mini_pt-muzeum.szkla1
Piątek, 2023-06-02
List_mini_pt-prosto.oczy
Czwartek, 2023-06-01
List_mini_img-20230601-wa0002
Czwartek, 2023-06-01
List_mini_2u2a4281
Czwartek, 2023-06-01
List_mini_1
Czwartek, 2023-06-01
List_mini_pt-faf2023
Czwartek, 2023-06-01
polecamy