GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-01-27 15:50:50
WÓJT GMINY KŁODZKO

ogłasza I przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gołogłowach
1. Położenie nieruchomości: Gołogłowy
2. Nr działki:  235/4 /AM-1/  
3. Powierzchnia nieruchomości:  1,95 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko  SW1K/00077883/2 /wolna od obciążeń i zadłużeń/.
5. Cena wywoławcza:  56.200,-zł
6. Opis nieruchomości:   
Działka gruntu o kształcie foremnego wielokąta, położona w terenie o spadku południowym, w sąsiedztwie terenów rolnych oraz lasu. Dostęp do drogi od strony granicy południowej. Działka niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia.
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłodzko nieruchomość położona na obszarze funkcjonalnym rolnym – R.
 
W przetargu mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą  
o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.:
a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha,
b/ złożą  oświadczenie,  iż  osobiście  prowadzą  gospodarstwo  rolne  oraz w przypadku posiadania gruntów o pow. powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek,
c/  posiadają   kwalifikacje   rolnicze lub co najmniej 5 letni staż pracy na gospodarstwie rolnym
d/ zamieszkują   co najmniej 5 lat w  gminie,  na  obszarze  której  położona jest jedna 
z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego  lub w gminie graniczącej z tą gminą i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne. 
W przetargu mogą również uczestniczyć osoby nie będące rolnikami indywidualnymi, jeżeli uzyskały zgodę Dyrektora  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie tej nieruchomości, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.
 
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty i podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 
Przetarg odbędzie się dnia 28 lutego 2023 roku o godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny  wywoławczej, tj. 5.620,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta  38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy  Kłodzko,  najpóźniej do dnia 23 lutego 2023 roku.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
Termin podpisania aktu notarialnego wynosi jeden miesiąc od dnia  przeprowadzonego  przetargu i cała cena sprzedaży musi być zapłacona najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny  sprzedaży.
 
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub  telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.
 
Wójt Gminy
 /-/  Zbigniew Tur

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_gmina-klodzko
Czwartek, 2024-06-13
List_mini_gmina-klodzko
Czwartek, 2024-06-13
List_mini_gmina-klodzko
Czwartek, 2024-06-13
List_mini_gmina-klodzko
Czwartek, 2024-06-13
List_mini_gmina-klodzko
Czwartek, 2024-06-13
List_mini_bez-nazwy-----kopia
Czwartek, 2024-06-13
List_mini_2u2a1069
Czwartek, 2024-06-13
List_mini_pt-klucze
Czwartek, 2024-06-13
List_mini_445596134-477154868112352-902624261391506373-n
Środa, 2024-06-12
List_mini_20240608--37r1614
Środa, 2024-06-12
polecamy