STRONIE ŚLĄSKIE - Obwieszczenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-01-26 13:46:14
Stronie Śląskie, dnia 25 stycznia 2023r.
GKP.6722.4.2020.LS
 
Obwieszczenie
Burmistrza Stronia śląskiego
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 wsi Sienna i Janowa Góra - obszar 3 - gmina Stronie śląskie
 
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2022r., poz.503 ze zm./ zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Sienna i Janowa Góra - obszar 3 - gmina Stronie Śląskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przedmiotem projektu planu miejscowego  jest uregulowanie funkcjonowania istniejącej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w obszarze Czarnej Góry w zakresie faktycznego użytkowania gruntów leśnych. 
Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 3 lutego 2023r. do 24 lutego 2023r.  w Urzędzie Miejskim Stronie Śląskie, w  Referacie Gospodarki Przestrzennej pok. nr 8 w godzinach pracy urzędu. Dokumenty udostępnione  będą również na stronie internetowej  bip.um.stronie.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego odbędzie się 23 lutego 2023r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim Stronie Śląskie, sala nr 17.
Zgodnie z art.18 ust.1 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego  może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Stronia Śląskiego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2023r. Za uwagi wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej na adres gmina@stronie.pl , spełniającej wymogi art. 18 ust.3 ww. ustawy. 
Zgodnie z art. 39 ust. 1  i 40  ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm./ każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@stronie.pl do Burmistrza Stronia Śląskiego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca  2023r.
 
Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Burmistrz Stronia Śląskiego. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji i procedury sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu położonego we wsi Sienna i Janowa Góra - obszar 3 - gmina Stronie Śląskie. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na  stronie internetowej Urzędu Miasta Stronie Śląskie pod adresem: www.stronie.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 
Burmistrz Stronia Śląskiego
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_gmina-klodzko
Czwartek, 2024-06-13
List_mini_gmina-klodzko
Czwartek, 2024-06-13
List_mini_gmina-klodzko
Czwartek, 2024-06-13
List_mini_gmina-klodzko
Czwartek, 2024-06-13
List_mini_gmina-klodzko
Czwartek, 2024-06-13
List_mini_bez-nazwy-----kopia
Czwartek, 2024-06-13
List_mini_2u2a1069
Czwartek, 2024-06-13
List_mini_pt-klucze
Czwartek, 2024-06-13
List_mini_445596134-477154868112352-902624261391506373-n
Środa, 2024-06-12
List_mini_20240608--37r1614
Środa, 2024-06-12
polecamy