STRONIE ŚLĄSKIE - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-07-01 15:24:36
Stronie Śląskie  01.07.2022  r.
 
GKP.6220.8.2021.LS 
DECYZJA
O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH
 
Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029.), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),  oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku  ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA S.C Sebastian Celary, Zbigniew Reguła ul. Żwirki  i Wigury 1/2 48-302 Nysa, działającego w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko, z dnia 15.12.2021 r. doręczonego organowi dnia 16.12.2021 r. 
orzekam
 
I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa – Kletno”
II. Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie: 
1. Wycinkę 8 sztuk drzew gatunku klon zwyczajny Acer platanoides o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 80, 115, 130, 140, 160, 180, 190 i 270 cm oraz krzewów o powierzchni 1580,5 m2, w okresie od 1 marca do 15 października prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa, który przed rozpoczęciem prac dokona oglądu pod kątem gniazdowania ptaków, a w przypadku potwierdzenia ich gniazdowania — wskaże dopuszczalny termin prowadzenia wycinki. W pozostałym okresie (od 16 października do końca lutego) ww. nadzór nie jest wymagany.
2. Wycinkę drzew, o których mowa w pkt 11.1, prowadzić przy udziale specjalistów lichenologa i chiropterologa, którzy przed wycinką dokonają oględzin drzew pod kątem obecności porostów (lichenolog) i nietoperzy (chiropterolog), a w przypadku potwierdzenia ich występowania — wskażą dopuszczalne terminy i sposoby prowadzenia wycinki.
3. Pnie drzew narażone na uszkodzenia mechaniczne odeskować do wysokości ok. 2 m od poziomu gruntu (dolna część desek winna opierać się na podłożu). Odeskowanie należy przymocować do pnia, w sposób niepowodujący okaleczania drzewa, a pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa umieścić elastyczny materiał (np. grube maty słomiane).
4. Prace ziemne w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów wykonywać ręcznie. Odsłonięte korzenie przykrywać matami słomianymi lub jutowymi — przy temperaturach przekraczających 20°C zwilżonymi wodą, by zapobiec wysuszeniu korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny być suche, by uniknąć przemarzania korzeni.
5. Nie składować ziemi, odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby (np. oleje, paliwa) w obrębie drzew i krzewów.
6. Przed rozpoczęciem plac budowalnych odcinki drogi przebiegające wzdłuż potoku Kleśnica wygrodzić od strony potoku tymczasowymi płotkami. Płotki winny mieć wysokość nie mniejszą niż 50 cm i być zakopane na głębokość min. 10-15 cm. Górna krawędź ogrodzenia powinna być odgięta na zewnątrz pod kątem 45-90', tworząc daszek o szerokości 5-10 cm, a zewnętrzne końce płotków winny mieć zakończenie U-kształtne. Płotki wykonać ze szczelnego materiału np. siatki lub tworzywa sztucznego. Na bieżąco kontrolować stan techniczny wygrodzeń, a wszelkie uszkodzenia niezwłocznie naprawiać. Demontaż ogrodzenia wykonać po zakończeniu wszelkich prac budowlanych.
7. Nie rzadziej niż raz dziennie kontrolować wykopy oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków (ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu tj. od 15 marca do 15 października), a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
8. Na czas realizacji inwestycji na działkach nr: 2, 11, 4, 5. 83/1, 81/264 obręb Kletno i 265 obręb Stronie Lasy roślinność nadwodną w obrębie potoku Kleśnica wygrodzić taśmą ostrzegawczą.
9. W planowanych nasadzeniach na działkach nr: 4, 28, 83/2 obręb Kletno, 1/25, 372 obręb Stronie Lasy, 137 obręb Stara Morawa wykorzystać rodzime gatunki drzew i krzewów np. klon jawor Acer pseudoplatanus, lipa drobnolistna Tli/a cordata, klon zwyczajny Acer platanoides, róża Rosa canina, ligustr pospolity Ligustrum vulgare. Sadzonki drzew powinny mieć dobrze wykształconą bryłę korzeniową i koronę.
10. Po pierwszym roku po dokonaniu nasadzeń dokonać przeglądu zdrowotnego drzew i krzewów. Okazy słabe oraz te, które się nie przyjęły zastąpić nowymi nasadzeniami.
 
III. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część
UZASADNIENIE
 
W dniu 16.12.2022 ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA S.C Sebastian Celary, Zbigniew Reguła ul. Żwirki  i Wigury 1/2 48-302 Nysa, działającą w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa – Kletno”
 
Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Stronia Śląskiego.
Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej przez Tomasza Zielińskiego ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie i przebudowie:
- odcinka drogi powiatowej nr 3256D od km ok. 0+066 do km ok. 4+349
- odcinka drogi gminnej, powiązanej komunikacyjnie z droga powiatowa nr 3256D od km ok. 0+00 do k. ok. 0+775 o łącznej długości ok 5 058 m 
Wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Dlatego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Organ Burmistrz Stronia Śląskiego pismem z dnia 21.12..2021 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy. 
W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ww. ustawy, pismem z dnia 21.12.2021 r. Organ Burmistrz Stronia Śląskiego wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. W powyższym piśmie skierowanym do organów opiniujących tutejszy urząd wskazał, że na terenie planowanego przedsięwzięcia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Postanowieniem ZS.ZNS.9022.7.19.2021.WB z dnia 05.01.2022 wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Opinię zawierającą stanowisko w przedmiotowej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyraził Postanowieniem znak:WOOŚ.4220.890.2021.AMA.8 z dnia 02.06.2022 r. Organ opiniujący stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
Opinię zawierającą stanowisko w przedmiotowej sprawie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie wyraził pismem znak:WR.ZZŚ.4.435.183.2021.JP z dnia 31.12.2021 r. Organ opiniujący stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
 
Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia  w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Burmistrz Stronia Śląskiego organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, ORGAN spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia, a w szczególności z uzupełnieniami, oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W zakreślonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.
Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Burmistrz Stronia Śląskiego - organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących (por. postanowienie NSA z dnia 6.07.2010r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010r., II OZ 35/10).
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.
POUCZENIE
1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 
2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, 
w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu 
o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy. 
4. Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Burmistrz Stronia Śląskiego
 
 
Otrzymują:
1. ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA S.C Sebastian Celary, Zbigniew Reguła ul. Żwirki i Wigury 1/2 48-302 Nysa,
2. Zawiadomienie stron w formie publicznego obwieszczenia
3. a/a.

załącznik nr 1
do decyzji GKP.6220.8.2021.LS 
 
 
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
1. KLASYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno.
Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim, gminie Stronie Śląskie, obręb: Stronie Lasy, Stara Morawa, Kletno.
 
2. RODZAJ, CECHY, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Rodzaj i cechy przedsięwzięcia
Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3256 D Stara Morawa – Kletno.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
• rozbudowę i przebudowę skrzyżowań z drogami powiązanymi komunikacyjnie z drogą powiatową,
• rozbudowę i przebudowę jezdni drogi powiatowej,
• rozbudowę i przebudowę zjazdów na drogi wewnętrzne,
• budowę, rozbudowę i przebudowę chodników,
• budowę i przebudowę zjazdów do posesji,
• budowę odcinków sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalików wpustów ulicznych, odprowadzających wody opadowe i roztopowe do odbiorników,
• rozbudowę i przebudowę poboczy drogi,
• rozbudowę i przebudowę rowów przydrożnych,
• rozbudowę i przebudowę przepustów drogowych i przepustów pod zjazdami
• rozbudowę i przebudowę ścian oporowych, D
• budowę kanału technologicznego,
• budowę, rozbudowę i przebudowę sieci oświetlenia drogowego,
• przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego drogi powiatowej,
• wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego drogi powiatowej,
• montaż oznakowania pionowego, poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu na drodze.
 
Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz obiektu budowlanego.
Dotychczasowy sposób zagospodarowania
 
Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie o powierzchni około 68 000,00 m2.
długość odcinka – ok. 5 058  m,
-powierzchnia jezdni, o nawierzchni bitumicznej – ok. 30 600,00 m2,
powierzchnia poboczy, o nawierzchni tłuczniowej – ok. 10 000,00 m2,
powierzchnia chodników i zjazdów, o nawierzchni bitumicznej/kostki 
betonowej – ok. 1 400,00 m2,
powierzchnia terenów zielonych – ok. 26 000,00 m2.
 
Wykaz działek na których będzie realizowane przedsięwzięcie
Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach: 
Jednostka ewidencyjna: 0208135, Stronie Śląskie – obszar wiejski
Obręb ewidencyjny: Stronie Lasy
dz. nr: 265, 372, 387, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/35, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6,
1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/25, 1/26, 1/27, 129/1, 267/1, 270/1,
Obręb ewidencyjny: Kletno
dz. nr: 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 56, 57, 27/1, 19/2, 26/2, 19/3, 26/3, 27/3, 27/4, 23/6, 26/9, 37/1, 37/2, 38/5, 40/16, 40/17, 40/18, 40/2, 40/4, 40/7, 72/2, 81/264, 83/1, 83/2.
Obręb ewidencyjny: Stara Morawa
dz. nr: 21, 24, 25, 31, 116, 117, 118, 119, 129, 130, 131, 133, 134, 136, 137, 149, 152, 155, 5/1, 20/2, 23/2, 20/4, 132/6, 132/8, 138/1, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7, 139/10, 139/11, 139/12, 139/13, 139/14, 139/15, 139/16, 139/18, 147/1, 147/2, 148/1, 148/2, 150/1, 150/2, 153/1, 153/3, 153/4, 269/2, 269/4, 273/1.
3.RODZAJ TECHNOLOGII
Roboty drogowe
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej realizowana będzie poprzez:
• wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni drogi. Nawierzchnia jedni drogi powiatowej, która w zasadniczej części wykonana jest jako bitumiczna podlegać będzie rozbiórce poprzez frezowanie lub mechaniczne rozebranie. Czynności te wykonywane będą sprzętem drogowym typu frezarki i koparki. Nawierzchnia drogi powiatowej wykonana z kostki kamiennej rozebrana zostanie sprzętem mechanicznym typu koparki lub ręcznie
• wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni na jej poszerzeniu. Materiał z wykopu nadający się do ponownego wykorzystania zostanie wbudowany na zadaniu, natomiast materiał nie posiadający właściwych cech fizyko-chemicznych wywieziony zostanie na miejskie wysypisko odpadów, w celu wykorzystania dla rekultywacji wysypiska. Prace wykonywane będą sprzętem mechanicznym 
• wykonanie przepustów drogowych oraz przepustów pod zjazdami. 
• wykonanie konstrukcji jezdni, z kruszyw łamanych. Materiał kamienny dowieziony zostanie z wytwórni zlokalizowanych w bliskiej odległości od miejsca prowadzenia robót. Wytwórnie kamienia posiadają stosowne zezwolenia dotyczące pozyskiwania kopalin oraz produkcji i sprzedaży materiału budowlanego.
• wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników. W przypadku nawierzchni z betonu asfaltowego, beton ten dowieziony zostanie z wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót. W przypadku realizacji nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych, materiał ten dostarczony zostanie od wytwórcy.
• zagęszczenie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, przy użyciu walca drogowego i ubijarek mechanicznych.
• formowanie poboczy drogi, rowów i terenów zielonych.
Roboty drogowe wykonywane będą sprzętem ciężkim (koparki, równiarki, walce drogowe), z wykorzystaniem transportu samochodami ciężarowymi. Niewielka część robót wykonywana będzie ręcznie.
Roboty sanitarne
Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur i kształtek z tworzywa sztucznego, posiadających wysoką odporność chemiczną oraz wysoką sztywność obwodową. Materiały użyte do budowy kanalizacji deszczowej dopuszczone będą do stosowania w budownictwie.
Na trasie kolektorów projektuje się studnie rewizyjne betonowe. Dla zapewnienia całkowitej ich szczelności przewidziano zastosowanie studzienek betonowych, których poszczególne kręgi łączone są na uszczelkę gumową. Roboty związane z budową kanalizacji deszczowej realizowane będą sprzętem mechanicznym, przystosowanym do realizacji wykopów wąskoprzestrzennych. Dla realizacji podsypek i obsypek elementów kanalizacyjnych wykorzystany zostanie piasek drobnoziarnisty. W przypadku gdy grunt z wykopu spełniać będzie odpowiednie wymagania fizyko – chemiczne, zostanie on wbudowany ponowienie do wykopu jako zasypka, w przypadku gdy nie będzie spełniał określonych wymogów zostanie on wymieniony.
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-strazm
Piątek, 2023-09-22
List_mini_klodzko
Piątek, 2023-09-22
List_mini_klodzko
Piątek, 2023-09-22
List_mini_klodzko
Piątek, 2023-09-22
List_mini_klodzko
Piątek, 2023-09-22
List_mini_klodzko
Piątek, 2023-09-22
List_mini_klodzko
Piątek, 2023-09-22
List_mini_pt-zbiornikk1
Piątek, 2023-09-22
List_mini_pt-wroble
Piątek, 2023-09-22
List_mini_2u2a9020
Piątek, 2023-09-22
polecamy