§ Porady prawne z myślą o Tobie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-06-13 13:41:16
Wielu z nas w swoim życiu ma kontakt z salą sądową. Bywa, że już sama ta sytuacja wywołuje ogromny stres i powoduje, że czujemy się nieporadni, a wręcz zagubieni. Wrocławska adwokat, mecenas Izabela Baran, fachowymi publikacjami postara się wesprzeć naszych czytelników w różnych sprawach, z którymi może zdarzy im się zetknąć. Chętnie też odpowie na pytania, które prosimy kierować na nasz adres e-mailowy: redakcja@dkl24.media.pl

Powództwo o obniżenie alimentów

Obniżenia alimentów może dochodzić osoba zobowiązana do ich płacenia lub działający w jej imieniu przedstawiciel ustawowy, np. w sytuacji, gdy zobowiązany do alimentacji jest ubezwłasnowolniony. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - dokładnie chodzi o artykuł 138 KRO - podstawą do zmiany orzeczenia w przedmiocie alimentów lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego jest zmiana stosunków pomiędzy zobowiązanym i uprawionym do alimentów.
 
Sądem właściwym do rozstrzygania w przedmiocie obniżenia alimentów będzie sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego do alimentów (pozwanego). Sąd nie rozpoznaje tego rodzaju spraw z urzędu. Postępowanie wszczyna się poprzez złożenie pozwu do właściwego sądu. W sprawach o obniżenie alimentów sąd bierze pod uwagę zmianę stosunków pomiędzy stronami oraz upływ czasu od momentu poprzedniego orzeczenia o obowiązku alimentacyjnym. 
 
W sytuacji zobowiązanego, za zmianę stosunków sąd może uznać pogorszenie się jego sytuacji zarobkowej lub majątkowej z przyczyn od zobowiązanego  (powoda) niezależnych. Zwiększenie liczby osób, które zobowiązany ma na swoim utrzymaniu, np. narodziny kolejnego dziecka. Muszą być to osoby, wobec których zobowiązany do alimentacji jest przymuszony sądownie lub wynika to z ustawy, np. dziecko, wobec którego rodzic nie został zobowiązany przez sąd, ale łoży dobrowolnie na jego utrzymanie, a taki obowiązek  wynika z przepisów prawa. Zobowiązany do płacenia alimentów powinien wiedzieć o treści art. 136 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że jeżeli zobowiązany do alimentacji w ciągu ostatnich trzech lat przed wniesienia pozwu celowo obniży swoje dochody ze stosunku pracy lub prowadzonej działalności, zmieni pracę na gorzej płatną lub celowo pomniejszy swój majątek, sąd nie będzie brał pod uwagę tych okoliczności. To z kolei, w efekcie końcowym, skutkować będzie oddaleniem powództwa o obniżenie alimentów, jeśli była to jedyna podstawa do obniżenia alimentów. 
 
Odnośnie uprawionego, podstawą do obniżenia alimentów może być zmniejszenie się potrzeb uprawnionego lub możliwość częściowego i samodzielnego zaspokojenia potrzeb przez samego uprawnionego.
 
Pozew o obniżenie alimentów podlega opłacie, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Zobowiązany do płacenia alimentów nie jest ustawowo zwolniony z opłaty sądowej od wniesionego pozwu. Pozew należy czytelnie podpisać i dołączyć odpis pozwu  dla strony przeciwnej – pozwanego.
 
Osobnym tematem jest sprawa o uchylenie/wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Poświęce temu osobny artykuł. 
 
adwokat Izabela Baran
Kancelaria Adwokacka
pl. Solidarności 1/3/5 lok. 516
53–661 Wrocław
 
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-kresy3
Poniedziałek, 2023-06-05
List_mini_pt-starostwob3
Poniedziałek, 2023-06-05
List_mini_licytacja
Poniedziałek, 2023-06-05
List_mini_pt-kolorowo0
Poniedziałek, 2023-06-05
List_mini_pt-szpitalp0
Poniedziałek, 2023-06-05
List_mini_20230604-192706
Niedziela, 2023-06-04
List_mini_img-3586
Niedziela, 2023-06-04
List_mini_pt-dzbanow2r
Niedziela, 2023-06-04
List_mini_pt-rozbrat
Niedziela, 2023-06-04
List_mini_5bc83a7a35ab1-o-large
Niedziela, 2023-06-04
polecamy