STRONIE ŚLĄSKIE - Obwieszczenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-06-18 16:12:24
Stronie Śl. 18.06.2024 r.
GKP.6220.4.2024.LS
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz. U z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)
 
zawiadamia strony, że:
 
1. Z wniosku Zakładu Usług Technicznych sp z o.o. ul. Hutnicza 12, 57-550 Stronie Śląskie z dnia 10.05.2024 r. doręczonego organowi w dniu 10.05.2024 r.  uzupełnionego dnia 17.06.2024 r.
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych na terenie Stronia Śląskiego”.
2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1029 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
3. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1094 ze zm.), Burmistrz Stronia Śląskiego wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: l.sadowski@stronie.pl
Pouczenie
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2024 r., poz..572), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
Burmistrz Stronia Śląskiego
 
Otrzymują:
    1. Zakładu Usług Technicznych sp. z o.o. ul. Hutnicza 12, 57-550 Stronie Śląskie
    2. Zawiadomienie stron w formie publicznego obwieszczenia
    3. a/a.
 
Sprawę prowadzi:
Lech Sadowski tel. 74 811 77 14
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ‑ RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych zawartych we wnioskach i uwagach jest Burmistrz Stronia Śląskiego z siedzibą przy ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Agnieszka Gawron, z którą wnioskodawcy i składający uwagi mogą skontaktować się drogą elektroniczną iod@stronie.pl lub pisemnie na adres Administratora danych lub telefonicznie +74 811 77 46.
Dane osobowe osób, które złożyły wnioski i uwagi w toku procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych na terenie Stronia Śląskiego”.
 
 
będą przetwarzane w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z Ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) 
3. Dane osobowe osób, które złożyły wnioski i uwagi w toku procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą zostać przekazane:
1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym urzędowi wojewódzkiemu;
2) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Stronie Śląskie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Burmistrz Stronia Śląskiego.
 
4. Dane osobowe osób, które złożyły wnioski i uwagi w toku procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.
5. Podane we wnioskach i uwagach dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
6. Osoby, które złożyły wnioski i uwagi w toku procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, mają prawo do:
 1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 3) do żądania usunięcia danych osobowych;
 4) do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy RODO.
7. Podanie we wnioskach i uwagach danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia wniosków i uwag do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_dkl24-ludowe-stronie-2024-10
Niedziela, 2024-07-14
List_mini_2u2a7581
Niedziela, 2024-07-14
List_mini_whatsapp-image-2024-07-12-at-12.22.17--2-
Niedziela, 2024-07-14
List_mini_2u2a1005
Niedziela, 2024-07-14
List_mini_pt-prad3
Niedziela, 2024-07-14
List_mini_2u2a7552a
Sobota, 2024-07-13
List_mini_pt-wop1
Sobota, 2024-07-13
List_mini_2u2a7536
Sobota, 2024-07-13
List_mini_pt-paliwa
Sobota, 2024-07-13
List_mini_2u2a5336
Piątek, 2024-07-12
polecamy