KŁODZKO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-12-01 07:14:23
Kłodzko, 1 grudnia 2023 r.
 
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
    • „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic
Janusza Kusocińskiego, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, kanału Młynówka
oraz ulicy Gustawa Morcinka w Kłodzku”;
    • „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic:
Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Słowackiego, Piastowskiej, Władysława Reymonta, Grunwaldzkiej, Mikołaja Reja i Kwiatowej oraz wzdłuż wschodniej granicy Miasta Kłodzka”
wraz z prognozami odziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
• „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Janusza Kusocińskiego, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, kanału Młynówka oraz ulicy Gustawa Morcinka w Kłodzku”,
• „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Słowackiego, Piastowskiej, Władysława Reymonta, Grunwaldzkiej, Mikołaja Reja i Kwiatowej oraz wzdłuż wschodniej granicy Miasta Kłodzka”,
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 11 grudnia 2023 r. do 5 stycznia 2024 r.
Projekty planów miejscowych będą udostępnione w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, w Biurze Obsługi Ludności – parter budynku ratusza w godz. pracy urzędu. Projekty zostaną również udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku pod adresem https://um.bip.klodzko.pl/, w zakładce: PRAWO LOKALNE → PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planu rozwiązaniami odbędą się w dniu 3 stycznia 2024 r.:
• o godz. 12:00 dla projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Janusza Kusocińskiego, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, kanału Młynówka oraz ulicy Gustawa Morcinka w Kłodzku”,
• o godz. 12:45 dla projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Słowackiego, Piastowskiej, Władysława Reymonta, Grunwaldzkiej, Mikołaja Reja i Kwiatowej oraz wzdłuż wschodniej granicy Miasta Kłodzka”,
w Urzędzie Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, w sali nr 201 (pierwsze piętro) - Sala Rajców.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych lub prognozach oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Kłodzka z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2024 r. Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres umklod@um.klodzko.pl. Uwagi należy kierować do Burmistrza Miasta Kłodzka, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, na adres Urzędu Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko. Formularz uwagi będzie dostępny pod adresem http://www.um.bip.klodzko.pl/, w zakładce: PRAWO LOKALNE → PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO oraz w Biurze Obsługi Ludności (parter budynku ratusza).
Udział w postępowaniu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób składających uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. LI27 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie https://um.bip.klodzko.pl/ w zakładce: Ochrona Danych Osobowych → Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.
 
Burmistrz Miasta Kłodzka
 

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-budzet.lokalny
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_pt-tauron6
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_dkl24-stronie-slaskie-festiwal-turystyki-2
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_2u2a3606
Sobota, 2024-02-24
List_mini_pt-centrprz
Sobota, 2024-02-24
List_mini_1708786338212
Sobota, 2024-02-24
List_mini_dkl24-b-terlecki-wystawa-kok-2
Sobota, 2024-02-24
List_mini_pt-wojt2
Sobota, 2024-02-24
List_mini_20200703-135322
Sobota, 2024-02-24
List_mini_pt-panoramak1
Piątek, 2024-02-23
polecamy