BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-07-09 16:33:38
Przetarg   GGG.8.2024.AO 
Bystrzyca  Kłodzka, dnia 09.07.2024 r. 
BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

działając na podstawie : 
1/ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania   
    przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.2213); 
2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)
 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stara Łomnica w granicach działki nr 874 (AM 1 ).
 
1. Położenie nieruchomości – Stara Łomnica  gm. Bystrzyca Kłodzka   
                                                  działka  nr 874 (AM 1) o pow. 0,69 ha
księga wieczysta  -  KW SW1K/00063183/4 (obejmująca mienie gminne) - nie zawiera  wpisów
dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości a okazanie punktów granicznych nabywanej działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.
 
2. Dane dotyczące nieruchomości: 
Działka nr 874 położona jest na obrzeżach wsi . Bezpośrednie sąsiedztwo wycenianej nieruchomości stanowią tereny niezabudowane, a w dalszej odległości – tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Kształt działki- regularny. Brak uzbrojenia. Dostęp komunikacyjny: droga polna, nieurządzona. Rzeźba terenu - teren z deniwelacją. Powierzchnia działki wynosi 0,69 ha.
 
3. Przeznaczenie w planie miejscowym: Zgodnie z art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu przeznaczenie ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dla terenu lokalizacji nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bystrzyca Kłodzka - Uchwała nr LIII/430/2022 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 stycznia 2022 r. w/s zmiany studium. Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym: - grunty rolne z wyłączeniem zabudowy.
 
4. Zbycie nieruchomości: sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
5. Nieruchomość obciążona umową dzierżawy zawartą do dnia 09.12.2025 r. 
 
6. I  przetarg  cena wywoławcza  70.000,- zł ( słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). 
Wysokość wadium -  7.000,- zł (słownie: siedem tysięcy złotych)  należy wnieść w środkach pieniężnych przelewem na rachunek Gminy Bystrzyca Kłodzka Nr konta 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej  z adnotacją „Przetarg GGG.8.2023.AO - działka nr 874 Stara Łomnica” .
 
Wpłaty należy dokonać do  dnia 23 sierpnia  2024 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej (ostateczny termin wpływu 23 sierpnia  2024 r.)
Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych  (700,-zł)                      
 
Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu  Miasta   i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Plac Wolności 1  - sala nr 111 ( I piętro) 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również :
1) osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,
2) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny wydruk z Krajowego Rejestru  Sądowego,   w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,    
3) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (oryginały do okazania). Za aktualne uważa się dokumenty (wydruki z KRS-u  oraz CEIDG) wygenerowane nie wcześniej niż 1 m-c przed dniem  przetargu.
4) przedstawienie komisji przetargowej oryginału  dowodu wpłacenia wadium,
5) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Gminę Bystrzyca Kłodzka zs. Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, w celu realizacji postępowania przetargowego na zakup nieruchomości,                                                                                                        
6) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
7) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz.1359).
8) przedłożenie pisemnego oświadczenia, że oferentowi znany jest stan techniczny    nieruchomości.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium - najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej. 
Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. 
Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz. 
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie wygrał zostanie zwrócone w terminie 3-ch dni licząc 
od dnia zamknięcia przetargu.
  Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. 
Szczegółowych informacji dot. przedmiotowej nieruchomości udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, pokój 304, telefonicznie 74/8117-653, 
e-mail: a.olma@bystrzycaklodzka.pl.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej https://www.bystrzycaklodzka.pl oraz https://bip.bystrzycaklodzka.pl/,  w zakładce nieruchomości komunalne - ogłoszenia o przetargach. 
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.
Sprawę prowadzi:
Anna Olma
tel.74/8117653
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-sanitarne1
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_pt-kret-kop
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_2u2a7518
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_2u2a8143
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_pt-mrmm
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_pt-energia19
Niedziela, 2024-07-21
List_mini_zdjecie-whatsapp-2024-07-20-o-21.21.35-3eb30522
Sobota, 2024-07-20
List_mini_2024-07-20-polanica-zdroj-pejzaze-qulinarne-13
Sobota, 2024-07-20
List_mini_2u2a7712
Sobota, 2024-07-20
List_mini_2u2a7046
Sobota, 2024-07-20
polecamy