KŁODZKO - Wyciąg z ogłoszenia

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-06-14 09:54:21
Wyciąg z ogłoszenia
Burmistrz Miasta Kłodzka
ogłasza 
I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku przy ul. Skośnej oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 71 (AM-6), obręb Ustronie, o powierzchni 0,0780 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr SW1K/00092742/3, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe – B.
Działka oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 71 (AM-6), obręb Ustronie to nieruchomość gruntowa położona w dzielnicy Ustronie, w północnej części miasta i w odległości około 2 km od ścisłego centrum. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi stara zabudowa zagrodowa. Otoczenie nieruchomości jest przeciętne, którego rozwój jest ograniczony położeniem w obszarze zagrożenia powodziowego. Kształt działki nieregularny - wielobok, teren płaski, położony średnio na wysokości 284 m n.p.m. Dojazd do nieruchomości ulica Skośną – droga gminna o nawierzchni asfaltowej. Działka nieogrodzona. W otoczeniu nieruchomości występuje pełna infrastruktura techniczno-sanitarna. Działka jest niezabudowana i niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską oraz w środkowej części zadrzewiona drzewostanem, który tworzą świerki o przeciętnej pierśnicy 20 cm i wysokości 10 m.
Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania.
Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.
Uczestnikom przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
Nabywca wraz z gruntem przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.
PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:
Dla nieruchomości poł. w Kłodzku przy ul. Skośnej, ozn. geodez. jako dz. nr 71 (AM-6) obręb Ustronie, nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z Uchwałą nr LXI/475/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 listopada 2018 r. 
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka, nieruchomość położona jest na terenie oznaczanym symbole 2 MN – obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Obszar istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; usług komercyjnych wbudowanych 
i wolnostojących; usług sportu i rekreacji wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną, drogową i zielenią, sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny 
z przeznaczeniem określonym w SUiKZP.
Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań

Warunki przetargu:
1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych). 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2022, poz. 931 ze zm.) sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.
2. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi: 370,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych). 
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 
3 700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych), na konto Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 18.07.2024 r. W tytule przelewu należy podać: „I przetarg, Kłodzko, dz. 71 Ustronie” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2024 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 201.
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 124, tel. nr 0-74 865 46 30. 
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 04.05.2016, str.1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta w Kłodzku na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody”.
 
Sporządziła: Marzena Kukułka


Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-tunelowy1
Środa, 2024-07-24
List_mini_legendy1
Środa, 2024-07-24
List_mini_koleje-dolnoslaskie-dzpn
Środa, 2024-07-24
List_mini_452139662-1005057288292659-4956070048249354714-n
Środa, 2024-07-24
List_mini_2u2a6127
Środa, 2024-07-24
List_mini_stronie
Środa, 2024-07-24
List_mini_bystrzyca-herb
Wtorek, 2024-07-23
List_mini_2u2a0938
Wtorek, 2024-07-23
List_mini_pt-agresor1
Wtorek, 2024-07-23
List_mini_miedzylesie
Wtorek, 2024-07-23
polecamy