STRONIE ŚLĄSKIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-05-31 14:11:57
OGŁOSZENIE
z dnia 31 maja  2024 r.
o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Stronie Śląskie.

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2003 r. poz. 1094 ze zm.)
zawiadamiam
o wydłużeniu terminu składania przez Zainteresowanych wniosków do projektu planu ogólnego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać do Burmistrza Stronia Śląskiego wyłącznie za pomocą „Formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego” (formularz wniosku dostępny pod adresem: https://bip.stronie.pl/793/149/plan-ogolny-gminy-stronie-slaskie.html).
• na piśmie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie,
• w formie elektronicznej przez system ePuap lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@stronie.pl,
w terminie do dnia  01 lipca 2024 r. 
 
Granica obszaru objętego planem ogólnym została przedstawiona na załączniku graficznym do powyższej uchwały. Uchwała jest dostępna na BIP Urzędu Miejskiego Stronie Śląskie pod adresem: https://bip.stronie.pl/793/149/plan-ogolny-gminy-stronie-slaskie.html.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Stronia Śląskiego. Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Burmistrz Stronia Śląskiego
 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że:
• Administratorem Państwa danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Stronie Śląskie z siedzibą przy ulicy Tadeusza Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, tel.: +48 74 811 77 11, email: gmina@stronie.pl. 
• Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedur dotyczących w/w zmiany studium na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).
• We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez nr tel.: 606306200 lub email: iod@stronie.pl
• Pełen zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.stronie.pl w zakładce Samorząd / Ochrona prywatności oraz w siedzibie Administratora.
• W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.).
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_dkl24-ludowe-stronie-2024-10
Niedziela, 2024-07-14
List_mini_2u2a7581
Niedziela, 2024-07-14
List_mini_whatsapp-image-2024-07-12-at-12.22.17--2-
Niedziela, 2024-07-14
List_mini_2u2a1005
Niedziela, 2024-07-14
List_mini_pt-prad3
Niedziela, 2024-07-14
List_mini_2u2a7552a
Sobota, 2024-07-13
List_mini_pt-wop1
Sobota, 2024-07-13
List_mini_2u2a7536
Sobota, 2024-07-13
List_mini_pt-paliwa
Sobota, 2024-07-13
List_mini_2u2a5336
Piątek, 2024-07-12
polecamy