BARDO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-04-15 16:07:31
Bardo, dnia 15 kwietnia 2024 r.
Znak pisma: RI.6721.1.2023
 
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARDO
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Przyłęk
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Bardzie uchwały Nr L/363/2023 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Przyłęk.
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 46 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam, że wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń planu miejscowego.
Obszar objęty planem miejscowym przedstawiony jest na załączniku graficznym do ww. uchwały, która dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie oraz na stronie internetowej https://eurzad.finn.pl/gmbardo/server/pobierz_rejestry_zalacznik/974493. Ww. uchwała wraz z danymi przestrzennymi dostępna jest również pod adresem: https://bardo.e-mapa.net/legislacja/mpzp/8698.html.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego w terminie do 10 maja 2024 r. Wnioski do planu miejscowego można składać do Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w formie papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie (ul. Rynek 2, 75-256 Bardo) lub w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy: umig@bardo.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Bardo.
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bardo. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji i procedury sporządzenia przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Więcej informacji o danych osobowych i prawach przysługujących w związku z ich przetwarzaniem zawiera Klauzula Informacyjna do przetwarzania danych osobowych zamieszczona na stronie internetowej http://bip.gmbardo.finn.pl w zakładce "Ochrona danych osobowych".

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_gmina-bardo
Wtorek, 2024-05-21
 
List_mini_2u2a5599
Wtorek, 2024-05-21
List_mini_zdjecie-1
Wtorek, 2024-05-21
List_mini_2u2a5560
Poniedziałek, 2024-05-20
List_mini_pt-dorota1
Poniedziałek, 2024-05-20
List_mini_2u2a2963
Poniedziałek, 2024-05-20
List_mini_2u2a5559
Poniedziałek, 2024-05-20
List_mini_pt-remiza3
Poniedziałek, 2024-05-20
List_mini_pt-nepomucen2
Poniedziałek, 2024-05-20
List_mini_pt-nwies1
Poniedziałek, 2024-05-20
polecamy