POLANICA-ZDRÓJ - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-01-18 08:42:55
Polanica-Zdrój 18.01.2023 r.
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA POLANICA-ZDRÓJ 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
MPZP NOWY ZDRÓJ - UL. MICKIEWICZA II, MPZP SOKOŁÓWKA - UL. ŻEROMSKIEGO, MPZP STARY ZDRÓJ - UL. ELSTERSKA, 
MPZP STARY ZDRÓJ - UL. PARKOWA - KAMIENNA
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz uchwał nr: XII/83/2021 z dnia 29 września 2021 r., X/72/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r., X/73/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r., X/71/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r., Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz prognozami oddziaływania na środowisko:
• MPZP NOWY ZDRÓJ - UL. MICKIEWICZA II, dla obszaru II położonego w Polanica-Zdroju, w rejonie ulicy Adama Mickiewicza w obrębie Nowy Zdrój,
• MPZP SOKOŁÓWKA - UL. ŻEROMSKIEGO, dla obszaru położonego w Polanicy-Zdroju, przy ulicy Żeromskiego w obrębie Sokołówka,
• MPZP STARY ZDRÓJ - UL. ELSTERSKA, dla obszaru położonego w Polanicy-Zdroju przy ulicy Elsterskiej w obrębie Stary Zdrój,
• MPZP STARY ZDRÓJ - UL. PARKOWA - KAMIENNA, dla obszaru położonego w Polanica-Zdroju, pomiędzy ulicami Parkową oraz Kamienną w obrębie Stary Zdrój, w dniach od 27.01.2023 r. do 24.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. nr 27, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.polanica.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projektach planów miejscowych odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, w sali posiedzeń w dniu 10.02.2023 r., o godzinie 12:00. 
Urząd umożliwia również uczestnictwo w dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Osoby, które będą chciały wziąć udział w dyskusji zdalnie zobowiązane są do zgłoszenia swojego udziału mailowo na adres: um@polanica.pl najpóźniej do dnia 09.02.2023 r. do godziny 14:00. Zgłoszony uczestnik otrzyma na swoją skrzynkę mailową link do uczestnictwa w spotkaniu online.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2023 r.
Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (email: um@polanica.pl) lub elektronicznej skrzynki podawczej.
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA STRATEGICZNYCH OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w/w projektów planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z nimi w terminie od 27.01.2023 r. do 24.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. nr 26, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.polanica.pl
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektów planów w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektów planów jest Burmistrz Miasta Polanicy-Zdroju.
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projektach, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2023 r.  Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@polanica.pl. lub elektronicznej skrzynki podawczej.
Klauzula informacyjna - dotycząca prowadzonych postępowań w związku z realizacją czynności dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
MPZP NOWY ZDRÓJ - UL. MICKIEWICZA II,  MPZP SOKOŁÓWKA - UL. ŻEROMSKIEGO, MPZP STARY ZDRÓJ - UL. ELSTERSKA, MPZP STARY ZDRÓJ - UL. PARKOWA - KAMIENNA.
Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Polanica Zdrój, z siedzibą w Polanicy Zdroju, ul Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica Zdrój, tel. 748680600, um@polanica.pl  
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przez adres: iod.umpolanica@grupaformat.pl oraz nr tel. 721805522.
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie www.bip.polanica.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych” oraz siedzibie Administratora.
 
Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju
Mateusz Jellin
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-itaka0
Sobota, 2023-01-28
List_mini_2u2a4855
Sobota, 2023-01-28
List_mini_pt-gololedz1
Sobota, 2023-01-28
List_mini_pt-trojak15
Sobota, 2023-01-28
List_mini_pt-tauron1
Sobota, 2023-01-28
List_mini_2u2a2966
Piątek, 2023-01-27
List_mini_pt-wlodarze1-3
Piątek, 2023-01-27
List_mini_2u2a5400
Piątek, 2023-01-27
List_mini_pt-bilans
Piątek, 2023-01-27
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2023-01-27
polecamy