§ Porady prawne z myślą o Tobie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-05-25 12:01:29
Wielu z nas w swoim życiu ma kontakt z salą sądową. Bywa, że już sama ta sytuacja wywołuje ogromny stres i powoduje, że czujemy się nieporadni, a wręcz zagubieni. Wrocławska adwokat, mecenas Izabela Baran, fachowymi publikacjami postara się wesprzeć naszych czytelników w różnych sprawach, z którymi może zdarzy im się zetknąć. Chętnie też odpowie na pytania, które prosimy kierować na nasz adres e-mailowy: redakcja@dkl24.media.pl

Dochodzenie wierzytelności na podstawie wyroku sądowego

Mamy wyrok sądu, ale nasz przeciwnik procesowy nie chce nam zapłacić. Co zrobić w takiej sytuacji? 
Po tym, jak wyrok sądu staje się prawomocny, a strona przeciwna nie uregulowała na naszą rzecz kwot wskazanych w wyroku sądowym, należy złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. We wniosku należy wskazać punkt w wyroku, w którym są zasądzone kwoty na rzecz strony, która taki wniosek składa. Często jest kwota główna i koszty postępowania, w tym koszty zastępstwa procesowego. We wniosku można dochodzić zasądzenia od strony przeciwnej kosztów postępowania klauzulowego. Tylko w określonych przypadkach sąd z urzędu przesyła wyrok wraz z klauzulą wykonalności. Obecnie opłata od takiego wniosku wynosi 6 złotych za każdą stronę wyroku. Jeżeli strona składająca wniosek o nadanie klauzuli wykonalności była zwolniona od ponoszenia kosztów postępowania sądowego, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nie podlega opłacie.
 

Wyrok sądu opatrzony w klauzulę wykonalności – co dalej ?

W oparciu o wyrok sądu z klauzulą wykonalności możliwa jest komornicza egzekucja wierzytelności. Polega ona na złożeniu wniosku do komornika sądowego o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji. Często gotowe formularze wniosków są dostępne w kancelariach komorniczych. Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy – wyrok sądu wraz z klauzulą wykonalności. We wniosku należy podać jak najwięcej danych o dłużniku: jego imię i nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL. Jeżeli dłużnikiem nie jest osoba fizyczna, należy podać pełną nazwę podmiotu, adres jego siedziby i nr NIP lub nr KRS w przypadku spółki. Na podstawie takiego wniosku komornik sądowy ma możliwość prowadzenia egzekucji wobec dłużnika. Komornik sądowy wezwie dłużnika do złożenia wyjaśnień. W szczególności wezwie dłużnika do wyjawienia jego majątku. Komornik sądowy może prowadzić egzekucję z różnych składników majątku dłużnika, tj. wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury, ruchomości i nieruchomości. Wszystko zależy od tego, jaki majątek dłużnik posiada. Należy pamiętać, że w przypadku świadczeń okresowych komornik sądowy nie może zająć całego wynagrodzenia za pracę dłużnika czy otrzymywanej renty lub emerytury, ponieważ komornik nie może pozbawić dłużnika środków do życia. Egzekucja komornicza przeciwko dłużnikowi toczy się do momentu ściągnięcia przez komornika sądowego całej wierzytelności wraz z odsetkami oraz wszystkimi kosztami. Komornik sądowy przed ściągnięciem lub zajęciem składnika majątku dłużnika wydaje postanowienie, w którym wskazuje, jaki majątek dłużnika zajmuje, w jakiej wysokości oraz co składa się na poszczególne kwoty, oprócz kwoty głównej. Po zakończeniu egzekucji komorniczej komornik sądowy również wydaje postanowienie o zakończeniu egzekucji, w którym podaje szczegółowe wyliczenie kosztów i tego, co się na nie składa. Należy brak pod uwagę również taką sytuację, w której egzekucja komornicza jest bezskuteczna, ponieważ dłużnik nie posiada żadnego majątku, który podlegałby zajęciu komorniczemu. W takiej sytuacji komornik sądowy wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel może w późniejszym czasie ponownie złożyć wniosek do komornika sądowego o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. Obecnie wierzyciel ma 6 lat na dochodzenie od dłużnika przysługującej mu wierzytelności na podstawie wyroku sądu. Ponadto każda kolejna egzekucja przerywa 6-letni bieg przedawnienia roszczenia. 
W przypadku, gdy egzekucja komornicza jest nieskuteczna kolejną z możliwości jest cesja wierzytelności. Polega ona na sprzedaży przez wierzyciela przysługującej mu wierzytelności innemu podmiotowi, który - jako nowy nabywca wierzytelności - będzie ją egzekwował od dłużnika. Obecnie, w obrocie gospodarczym, nadal występuje wiele podmiotów (firm), które chętnie skupują wierzytelności od ich właścicieli. Niestety, podmioty takie skupują wierzytelności za niewielkie stawki, które tylko w niewielkiej części pokrywają kwotę określoną w wyroku sądu. Mimo to wiele osób korzysta z takiej możliwości i sprzedaje swoje wierzytelności. 
Jeszcze inną z możliwości jest złożenie wniosku przez wierzyciela o wpisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów, w skrócie KRD, lub innych tego typu podmiotów. Podstawą do wpisu jest nie tylko sam wniosek złożony przez wierzyciela, ale i wyrok sądu opatrzony w klauzulę wykonalności. Dłużnik wpisany jest do rejestru dłużników tak długo, dopóki nie spłaci w całości długu. Jest to sytuacja bardzo uciążliwa dla dłużnika a zarazem mobilizująca, ponieważ osoba wpisana do takiego rejestru m. in. nie otrzyma kredytu czy pożyczki w banku. Nie kupi żadnego sprzętu w sklepie na raty, nie będzie mogła również wziąć telefonu komórkowego w abonament. 
Powyższe przykłady to jedynie możliwości, jakie przepisy prawa dają wierzycielom w celu skutecznego dochodzenia przysługujących im praw. Natomiast po stronie wierzyciela pozostaje wybór sposobu egzekwowania przysługujących mu wierzytelności od dłużnika.
 
adwokat Izabela Baran 
Kancelaria Adwokacka
pl. Solidarności 1/3/5 lok. 516
53 – 661 Wrocław
 
Komentarze:
AparatPedro*.dynamic.gprs.plus.pl
Poniedziałek, 2021-11-22 17:11
p.slayer@op.pl
Cesja tylko pytanie za jaki procent wartości? Po bezskutecznej egzekucji raczej nie uda się sprzedać wyżej niż za symboliczną cenę chyba że trafi się na nabywcę któremu potrzebna do dokonania potrącenia: https://pamietnikwindykatora.pl/potracenie-czyli-kompensata-naleznosci-znaczenie-cesji/ ale to raczej tylko w przypadku długu firmy realne.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_whatsapp-image-2024-07-12-at-12.22.17--2-
Niedziela, 2024-07-14
List_mini_2u2a1005
Niedziela, 2024-07-14
List_mini_pt-prad3
Niedziela, 2024-07-14
List_mini_2u2a7552a
Sobota, 2024-07-13
List_mini_pt-wop1
Sobota, 2024-07-13
List_mini_2u2a7536
Sobota, 2024-07-13
List_mini_pt-paliwa
Sobota, 2024-07-13
List_mini_2u2a5336
Piątek, 2024-07-12
List_mini_1720801352311
Piątek, 2024-07-12
List_mini_pt-oczyszczalnia1
Piątek, 2024-07-12
polecamy