§ Porady prawne z myślą o Tobie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-04-26 15:20:25
Wielu z nas w swoim życiu ma kontakt z salą sądową. Bywa, że już sama ta sytuacja wywołuje ogromny stres i powoduje, że czujemy się nieporadni, a wręcz zagubieni. Wrocławska adwokat, mecenas Izabela Baran, fachowymi publikacjami postara się wesprzeć naszych czytelników w różnych sprawach, z którymi może zdarzy im się zetknąć. Chętnie też odpowie na pytania, które prosimy kierować na nasz adres e-mailowy: redakcja@dkl24.media.pl

 

Jak samodzielnie sporządzić pozew?

Duża grupa osób samodzielnie wnosi pozew do sądu. Niestety, nie każda z tych osób wie, jak sporządzić prawidło pozew, tak, aby określić dokładnie strony, żądanie pozwu oraz, aby pozew nie zawierał innych braków formalnych. Brak określenia, któregokolwiek z elementów pozwu powoduje, że sąd wzywa stronę wnoszącą pozew do jego  uzupełnienia w terminie co najmniej 7 dni od dnia doręczenia pisma z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych pozwu. Po upływie tego terminu, jeżeli strona nie uzupełni braków formalnych pozwu, sąd postanowieniem  odrzuci pozew. Na takie postanowienie służy zażalenie. Odrzucenie pozwu nie wywołuje żadnych skutków, jakich powód spodziewałby się wnosząc pozew do sądu. W tej sytuacji pozew należy wnieść ponownie do sądu.
 

Elementy pozwu

W pozwie, przede wszystkim, należy oznaczyć sąd, do którego pozew wnosimy wraz ze wskazaniem wydziału, np. Sąd Rejonowy w Kłodzku, Wydział Cywilny. Trzeba określić strony; w postępowaniu zwyczajnym stronami są powód i pozwany (osoba wnosząca pozew to powód). Należy wskazać imiona i nazwiska stron, adresy zamieszkania oraz nr PESEL powoda. 
Następnie w pozwie należy wskazać osnowę, czyli żądanie pozwu. Krótko mówiąc: jest to określenie, czego powód się domaga od pozwanego, np. zasądzenia określonej kwoty czy wydania rzeczy. Przykład żądania pozwu o zasądzenie: Wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty (należy podać kwotę, np. 15 000 zł złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia (tu należy określić dzień poprzez wskazanie konkretnej daty lub wpisać od dnia wniesienia pozwu) do dnia zapłaty. W pozwie można dochodzić od strony przeciwnej kosztów postępowania sądowego, a w przypadku ustanowienia na dalszym etapie pełnomocnika  można również zgłosić żądanie zasądzenia kosztów zastępstwa adwokackiego lub radcowskiego. 
W pozwie można wnieść o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron, świadków i dokumentów. Pozew może zawierać również wniosek o zabezpieczenie na czas trwania postępowania, który wymaga uzasadnienia, Taki wniosek, zgłoszony wraz z pozwem nie podlega opłacie. 
W pozwie należy również wskazać, czy strony podjęły próbę mediacji pozasądowych, a jeżeli nie, to dlaczego. W przypadku roszczeń pieniężnych wystarczy, że powód, przed złożeniem pozwu, skieruje do pozwanego pisemne wezwanie do zapłaty. Należy również określić termin, od którego roszczenie stało się wymagalne w przypadku dochodzenia roszczeń o charakterze pieniężnym. Te dwa elementy pozwu, wskazane powyżej, są jego wymogami formalnymi i w przypadku braku ich wskazania sąd również wezwie powoda do ich uzupełnienia w zakreślonym przez siebie terminie. 
Pozew powinien posiadać uzasadnienie, które musi być zwięzłe i przedstawiać stan faktyczny sprawy. Jeżeli powód zna podstawę prawną dochodzonego roszczenia, tzn. przepis prawa, na podstawie którego, w ocenie powoda, sąd powinien rozstrzygnąć spór na korzyść powoda, może go wskazać w uzasadnieniu. Nie jest to jednak obowiązek, ponieważ powód ma jedynie obowiązek wskazać stan faktyczny sprawy oraz określić żądanie pozwu. Jeżeli pozew zawierał wniosek o udzielnie zabezpieczenia na czas trwania postępowania, to po uzasadnieniu pozwu należy osobno uzasadnić żądanie wniosku o udzielnie zabezpieczenia. Wraz z pozwem można złożyć wniosek o zwolnienie powoda od ponoszenia kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu. W takim przypadku należy również dołączyć wypełnione i podpisanie oświadczenie majątkowe na formularzu. Formularze oświadczenia majątkowego są dostępne w budynkach sądu lub można je wydrukować ze strony internetowej. 
Podpis pod pozwem i wymienienie załączników
Pozew po jego sporządzeniu należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem. Pozew wniesiony do sądu bez podpisu jest również traktowany jako brak formalny. Tutaj należy pamiętać, że pod każdym pismem, które wnosimy samodzielnie do sądu należy się podpisać.
Na końcu wskazujemy załączniki dołączone do pozwu. Jest to wskazanie, w ilu odpisach wnosimy pozew do sądu. Jeżeli po stronie powodowej i pozwanej występuje jeden pozwany, to wtedy pozew wraz z załącznikami składamy w sądzie w dwóch kopiach, tzn. pozew i jeden odpis dla strony pozwanej. Powód dla siebie również powinien zostawić odpis pozwu wraz z potwierdzeniem jego złożenia w sądzie lub potwierdzeniem nadania na poczcie listem poleconym. W załącznikach wymienia się także potwierdzenie wniesienia opłaty od pozwu, jeżeli nie wnosimy, aby sąd  zwolnił nas od ponoszenia kosztów sądowych, a także inne dokumenty związane ze sprawą i wskazane w treści pozwu. 
To w zasadzie wszystkie ważne elementy pozwu, jakie powinien on zawierać dla swojej skuteczności. Pamiętajmy, że dobrze przygotowany pozew pozwala na szybsze rozpoznanie przez sąd naszej sprawy, ponieważ jeżeli pozew nie zawiera żadnych braków formalnych, sąd doręczy odpis pozwu pozwanemu i wyznaczy pierwszy termin rozprawy. W przypadku wezwania przez sąd powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu, wyznaczenie przez sąd terminu pierwszej rozprawy może znacznie wydłużyć się w czasie. 
 
adw. Izabela Baran
Kancelaria Adwokacka
pl. Solidarności 1/3/5 lok. 516
53–661 Wrocław
 
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_whatsapp-image-2024-07-12-at-12.22.17--2-
Niedziela, 2024-07-14
List_mini_2u2a1005
Niedziela, 2024-07-14
List_mini_pt-prad3
Niedziela, 2024-07-14
List_mini_2u2a7552a
Sobota, 2024-07-13
List_mini_pt-wop1
Sobota, 2024-07-13
List_mini_2u2a7536
Sobota, 2024-07-13
List_mini_pt-paliwa
Sobota, 2024-07-13
List_mini_2u2a5336
Piątek, 2024-07-12
List_mini_1720801352311
Piątek, 2024-07-12
List_mini_pt-oczyszczalnia1
Piątek, 2024-07-12
polecamy