POLANICA-ZDRÓJ - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-03-01 10:54:43
Polanica-Zdrój, 01.03.2024 r.
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA POLANICA-ZDRÓJ 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 
MPZP CENTRUM - HUTA-WOJSKA POLSKIEGO, MPZP NOWY ZDRÓJ - MICKIEWICZA-ZDROJOWA

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm), w brzmieniu określonym zgodnie z art. 67, ust. 3, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r.  o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) oraz uchwał nr: IX/89/2022 z dnia 27 września 2022 r., VIII/78/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.,. Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz prognozami oddziaływania na środowisko:
MPZP CENTRUM - HUTA-WOJSKA POLSKIEGO, dla obszaru położonego przy al. Wojska Polskiego w obrębie Centrum,
MPZP NOWY ZDRÓJ - MICKIEWICZA-ZDROJOWA, dla obszaru położonego w rejonie ulic Mickiewicza i Zdrojowej w obrębie Nowy Zdrój,
w dniach od 11.03.2024 r. do 10.04.2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. nr 27, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.polanica.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projektach planów miejscowych odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, w sali posiedzeń w dniu 05.04.2024 r., o godzinie 12:00. 
Urząd umożliwia również uczestnictwo w dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Osoby, które będą chciały wziąć udział w dyskusji zdalnie zobowiązane są do zgłoszenia swojego udziału mailowo na adres: um@polanica.pl najpóźniej do dnia 04.04.2024 r. do godziny 12:00. Zgłoszony uczestnik otrzyma na swoją skrzynkę mailową link do uczestnictwa w spotkaniu online.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2024 r.
Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej um@polanica.pl lub elektronicznej skrzynki podawczej.
 
OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA STRATEGICZNYCH OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w/w projektów planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z nimi w terminie od 11.03.2024 r. do 10.04.2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. nr 27, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.polanica.pl
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektów planów w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektów planów jest Burmistrz Miasta Polanicy-Zdroju.
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projektach, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2024 r.  Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym: na adres poczty elektronicznej um@polanica.pl lub elektronicznej skrzynki podawczej.
Klauzula informacyjna - dotycząca prowadzonych postępowań w związku z realizacją czynności dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
MPZP CENTRUM - HUTA-WOJSKA POLSKIEGO, MPZP NOWY ZDRÓJ - MICKIEWICZA-ZDROJOWA
Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz.977 z późn. zm.) w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój, z siedzibą w Polanicy-Zdroju, ul Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica Zdrój, tel. 748680600, um@polanica.pl  
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przez adres: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl oraz nr tel. 721805522.
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie www.bip.polanica.pl w zakładce „RODO” oraz siedzibie Administratora.

BURMISTRZ MIASTA
Mateusz Jellin
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_whatsapp-image-2024-07-12-at-12.22.17--2-
Niedziela, 2024-07-14
List_mini_2u2a1005
Niedziela, 2024-07-14
List_mini_pt-prad3
Niedziela, 2024-07-14
List_mini_2u2a7552a
Sobota, 2024-07-13
List_mini_pt-wop1
Sobota, 2024-07-13
List_mini_2u2a7536
Sobota, 2024-07-13
List_mini_pt-paliwa
Sobota, 2024-07-13
List_mini_2u2a5336
Piątek, 2024-07-12
List_mini_1720801352311
Piątek, 2024-07-12
List_mini_pt-oczyszczalnia1
Piątek, 2024-07-12
polecamy