STRONIE ŚLĄSKIE

 • Wykaz nieruchomości został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 na okres 21 dni i ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w na stronie www.bip.stronie.dolnyslask.pl.  
 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Niemal 5,5 mln zł ma kosztować rewitalizacja parku w obrębie osiedla Morawka. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 3 mln zł. Od chwili wejścia na teren poddany przemianom wykonawca robót narzucił duże ich tempo, dzięki czemu już cieszą oczy pierwsze poczynione dokonania. Jeszcze nie tak dawno był przyczynkiem do...
 • Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza przetarg ustny ograniczony do osób zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Stronie Śląskie co najmniej przez rok przed dniem ogłoszenia I przetargu. W związku z niezaspokojonymi potrzebami lokalowymi mieszkańców Gminy Stronie Śląskie przetarg zostaje ograniczony do osób, które mogą mieć realną potrzebę nabycia lokalu na cele mieszkaniowe dla swojej...
 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). W przyszłym roku rozkręcą się na dobre, by znaleźć swój finał późną jesienią dwa ważne zadania. Są możliwe do wykonania, bo gmina do nich otrzymała dofinansowanie.- Chodzi o budowę kaplicy na strońskim cmentarzu, aby właśnie na nim można było pożegnać zmarłych. Do tej pory kondukty pogrzebowe pokonują trasę przez miasto, od dawnego kościoła poewangelickiego -...
 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Gminny system gospodarki odpadami to obszar podlegający nieustannej kontroli ze strony władz lokalnych. I może dlatego od jakiegoś czasu jest uszczelniony, co oznacza, że niemal się bilansuje.Zapytaliśmy burmistrza Dariusza Chromca, jak to jest możliwe, skoro w wielu innych gminach uzyskanie zamierzonego efektu ekologiczno-finansowego przysparza sporo kłopotów: - W...
 • Na podstawie art. 69 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) związku z art. 123 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2000).
 • Na podstawie art. 63 ust 1 i 4 oraz 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko...
 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Blisko 4 tys. osób przewija się dziennie podczas weekendów przez nowo otwartą wieżę widokową na Śnieżniku. Natomiast w pozostałe dni tygodnia szacunki wskazują na wizyty po około tysiąca wędrowców w ciągu doby. Spieszą podziwiać panoramę Masywu Śnieżnika, Gór Bystrzyckich i Gór Bialskich, w ogóle ziemi kłodzkiej i Opolszczyzny, a także innych, do których sięgnie...
 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Choć gminie przysługuje prawo pierwokupu jakiejś nieruchomości, nie zawsze korzysta z tego przywileju. Nie jest bowiem sztuką jak najwięcej nagrabić, później sztuką jest umiejętne wykorzystanie takiej materii.Burmistrz Dariusz Chromiec zauważa, że gmina głęboko rozważa każdą pojawiającą się ewentualność zakupu nieruchomości, pod którym to pojęciem kryją się nie...
 • Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz. U z 2022 r., poz. 2000), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)
 • Studio27
 • Kotlina-dkl
 • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
 • Lukasz-dkl24
 • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_2u2a3186
Wtorek, 2022-12-06
List_mini_stronie
Wtorek, 2022-12-06
List_mini_pt-reymont
Wtorek, 2022-12-06
List_mini_pt-euro
Wtorek, 2022-12-06
List_mini_pt-kulturalnik58j
Wtorek, 2022-12-06
List_mini_mini-mini-bca
Wtorek, 2022-12-06
List_mini_gmina-klodzko
Wtorek, 2022-12-06
List_mini_2u2a3071
Poniedziałek, 2022-12-05
List_mini_dkl24-klodzko-in-vitro-to-ludzie-1
Poniedziałek, 2022-12-05
List_mini_kobieta-czytajaca-cv
Poniedziałek, 2022-12-05
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz