BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2021-03-02 09:35:43
Bystrzyca Kłodzka, dn. 01.03.2021 r.

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  BYSTRZYCY  KŁODZKIEJ
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
 
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej nr XLI/334/17 z dnia 31 maja 2017 r. z późń. zm., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka dla terenów istniejącego lądowiska i terenów w jego bezpośrednim sąsiedztwie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10.03.2021 r. do 09.04.2021 r. w Wydziale Urbanistyki i Planowania Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka przy ulicy Pl. Wolności 3-4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, w lokalu nr 9 w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej: http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/index,idmp,294,r,r
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka dla terenów istniejącego lądowiska i terenów w jego bezpośrednim sąsiedztwie odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, pl. Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, w sali Obrad Rady Miejskiej (sala nr 216) w dniu 09.04.2021 r., o godzinie 14:00. Najpóźniej do dnia 07.04.2021 r. na stronie internetowej http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/index,idmp,294,r,r zostaną podane informacje dotyczące możliwości uczestnictwa w dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (link do uczestnictwa w spotkaniu online).
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2021 r.
Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (email: umig@bystrzycaklodzka.pl) lub elektronicznej skrzynki podawczej.
 
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247) zawiadamiam o udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z nimi w terminie od 10.03.2021 r. do 09.04.2021 r. w Wydziale Urbanistyki i Planowania Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka przy ulicy Pl. Wolności 3-4, 57 - 500 Bystrzyca Kłodzka, w lokalu nr 9 w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej: http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/index,idmp,294,r,r
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu zmiany studium w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu zmiany studium jest Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej.
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2021 r.  Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone: 
1) w formie pisemnej, 
2) ustnie do protokołu, 
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: umig@bystrzycaklodzka.pl
 
Beata Hucaluk-Szpanier
Z-ca Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
 
 
Klauzula informacyjna - dotyczy prowadzonego postępowania w związku z realizacją czynności dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka dla terenów istniejącego lądowiska i terenów w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Bystrzyca Kłodzka reprezentowana przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, 57 - 500 Bystrzyca Kłodzka, Pl. Wolności 1, tel. 74 8117 605, adres e-mail: burmistrz@bystrzycaklodzka.pl.
2. W siedzibie Urzędu funkcjonuje powołany przez Administratora Inspektor Danych Osobowych Dariusz Styczyrz, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych przy użyciu poczty elektronicznej na adres: iodumig@bystrzycaklodzka.pl, a także korespondencyjnie na adres Urzędu: Pl. Wolności 1, 57 - 500 Bystrzyca Kłodzka.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) wyłącznie w celach wyraźnie w nich wskazanych.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich ani organizacji międzynarodowych.
5. Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane i przechowywane w sposób wskazany w instrukcji archiwalnej (zgodnie z Rozporządzaniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - kategoria archiwalna A - czas: wieczyście).
6. Dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotowi, któremu zostało zlecone przetwarzanie.
7. Przysługuje Pani/Panu w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo uzyskania informacji o źródle zebrania danych osobowych zagwarantowane w art. 15 RODO przysługuje osobie, której dane dotyczą, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której te dane pozyskano (art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych niej jest możliwe rozpoznanie uwagi i załatwienie sprawy.
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
Beata Hucaluk-Szpanier
Z-ca Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-jelenie
Środa, 2021-04-21
List_mini_gmina-klodzko
Środa, 2021-04-21
List_mini_pt-czeresnia0
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_radkow
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_radkow
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_radkow
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_radkow
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_radkow
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_stronie
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_pt-rolnedr
Wtorek, 2021-04-20
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz