RADKÓW - Ogłoszenie o II przetargu

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2021-02-25 09:41:38

GiGN.6840.38.2020.UN

Burmistrz Miasta i Gminy Radków
ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości rolnej

I. Przedmiot przetargu i cena wywoławcza.
Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 508/1 AM-1 o powierzchni ewidencyjnej 0,50 ha położona w Ścinawce Dolnej. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako łąki trwałe (ŁIII – 0,49 ha), a w pozostałej części jako grunty pod rowami (W-0,01 ha).
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Kłodzku V Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr SW2K/00022511/1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zadłużeń, a także nie toczy się żadne postępowanie administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radków, działka nr 508/1 AM-1 położona w Ścinawce Dolnej znajduje się w granicach obszaru przeznaczonego na cele użytków rolnych, oznaczonego na rysunku symbolem RP. Ponadto obszar działki położony jest częściowo w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego oraz w strefie zagrożenia powodziowego. Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapoznać się można szczegółowo w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny spotkania z osobą prowadzącą sprawę.

Działka posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta, położona jest w terenie płaskim, zagospodarowana jest rolniczo(w przewadze użytek zielony, częściowo ogródek przydomowy). Działka położona jest w sąsiedztwie terenów rolnych oraz zabudowań mieszkalno-gospodarczych. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi, dojazd możliwy jest jedynie poprzez działki sąsiednie.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych). Cena sprzedaży zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
Przedmiotowa nieruchomość stanowiła już przedmiot przetargu, który odbył się dnia 15.01.2021 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

II. Termin i miejsce przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 30 marca 2021 r. o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie przy ul. Rynek 1 (wejście od strony fontanny).

III. Podmioty uprawnione do udziału w przetargu oraz uzasadnienie.

W związku z brakiem bezpośredniego dojazdu z drogi publicznej do zbywanej działki przetarg ograniczony został do właścicieli, współwłaścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich. Przetarg ogranicza się do w/w osób związku z tym, iż zbywana działka może być użytkowana rolniczo jedynie poprzez przyłączenie jej do nieruchomości sąsiednich tj. działek nr 504, 505 oraz 509/1.

IV. Warunki przystąpienia do przetargu.
Podmioty uprawnione do przystąpienia do przetargu mogą wziąć w nim udział pod warunkiem, że:
1) Wpłacą wadium w sposób określony w rozdziale V.
2) Złożą dokument potwierdzający własność, współwłasność lub użytkowanie wieczyste działek sąsiednich tj. 504,505 oraz 509/1 (np. aktualny wydruk z elektronicznej księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów).
3) Złożą pisemne zgłoszenie udziału w przetargu zawierające :
a) datę sporządzenia zgłoszenia;
b) imię i nazwisko osoby fizycznej lub prawnej zamierzającej wziąć udział w przetargu, adres zameldowania lub siedziby oraz numer PESEL/REGON, nr telefonu kontaktowego;
c) nr geodezyjny nieruchomości, której przetarg dotyczy, jej położenie oraz datę przetargu;
4) Złożą oświadczenia, iż zgłaszający:
- poinformowany został, że w przypadku złożenia zgłoszenia po wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, a także w przypadku podania błędnych danych lub braków formalnych zgłoszenia oraz w przypadku gdy zgłoszenie budzić będzie wątpliwości co do jego treści (np. ze względu na nieczytelność itp.), zgłaszający nie zostanie dopuszczony do przetargu;
- podał w zgłoszeniu informacje zgodne z prawdą, a załączniki odzwierciedlają aktualny stan faktyczny i prawny;
- zapoznał się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz z jego warunkami i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
- zapoznał się z przedmiotem przetargu, jego sposobem zagospodarowania oraz stanem technicznym i prawnym;
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizowanego przez Urząd przetargu zgodnie z art. 23 ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Gotowe druki zgłoszeń (DRUK nr 1) dostępne są w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu oraz opublikowane zostały do pobrania na jego stronie internetowej www.radkowklodzki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) jako załączniki do ogłoszenia o przetargu.

Ponadto do zgłoszenia dołączyć należy:
a) potwierdzenie wniesienia wadium (oryginał lub kserokopie dowodu wpłaty, wydruk elektronicznego potwierdzenia przelewu);
b) osoby fizyczne pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej poświadczoną notarialnie zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego zgodnie z art. 33 ust 10 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz, że majątek taki posiada lub też dokument potwierdzający, że pomiędzy nim, a małżonkiem istnieje rozdzielność majątkowa;
c) w przypadku osób prawnych: dowód wniesienia wadium, aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości, numer REGON oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.

 

V. Wadium.

1) Wadium z tytułu przystąpienia do przetargu wynosi 3 200,00 zł i powinno być wniesione w pieniądzu do kasy tut. Urzędu lub na jego konto nr 09 1240 3464 1111 0010 2660 7172 w terminie umożliwiającym zaksięgowanie wpłaty na koncie Urzędu do dnia 24 marca 2021 r.
2) Wpłaty należy dokonać tytułem Wadium- dz. nr 508/1 AM-1 Ścinawka Dolna. W tytule wpłaty należy wpisać również imiona i nazwiska wszystkich osób zamierzających przystąpić do przetargu” np. „Wadium dz. nr 508/1 AM-1 Ścinawka Dolna, Jan Kowalski i Anna Nowak”.
3) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora przetargu, wadium przepada na rzecz organizatora przetargu. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
4) Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli w wyznaczonym wyżej terminie złożą kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości zaliczki ustalonej w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Oryginały w/w zaświadczenia lub decyzji należy przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg w dniu przetargu.

VI. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. IV ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 24 marca 2021 r. osobiście, za pomocą kuriera lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Radków, ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@radkowklodzki.pl lub faksem na nr tel. +48 748735015. Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę jego dostarczenia do sekretariatu Urzędu, w godzinach jego pracy (poniedziałek 800-1700, wtorek – czwartek 800-1600, piątek 800-1500). W przypadku przesyłania zgłoszenia za pomocą faksu lub poczty elektronicznej należy potwierdzić jego dostarczenie telefonicznie pod nr tel. +48 748735014.

VII. Informacja o osobach zakwalifikowanych do przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie tut. Urzędu na tablicy ogłoszeń w dniu 29 marca 2021 r.

 

VIII. Prawo pierwokupu nieruchomości.
Prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa

IX. Informacje dodatkowe
1. Uczestnik przetargu winien w trakcie przetargu przedłożyć na wezwanie komisji przetargowej dowód tożsamości oraz oryginały dokumentów, których kserokopie dołączył do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
2. Uczestnicy przetargu biorą w nim udział osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa, które zobowiązani są przedłożyć do wglądu komisji przetargowej w dniu przetargu.
3. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
4. Przetarg uznany zostanie za ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5. Zwycięzca przetargu zobowiązany będzie do pokrycia całości kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
6. Jeżeli osoba, która wystąpi o nabycie nieruchomości jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązana jest przedłożyć w dniu przetargu komisji przetargowej zezwolenie, o którym mowa w art. 1 ust 1 w/w ustawy lub promesę uzyskania takiego zezwolenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.
7. Zwycięzca przetargu zostanie powiadomiony o dacie i miejscu zawarcia umowy notarialnej odrębnym pismem w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona na konto podane w w/w piśmie w taki sposób by umożliwić zaksięgowanie środków pieniężnych na koncie Urzędu przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.
8. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. W przypadku wniesienia skargi czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną wstrzymane, do czasu rozpatrzenia skargi. Organ wykonawczy gminy ma obowiązek rozpatrzyć skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
9. Burmistrz Miasta i Gminy Radków może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu, podając przyczynę odwołania przetargu. Informacje o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości niezwłocznie.
10. Nieruchomości sprzedaje się na podstawie danych ewidencyjnych. Geodezyjne wskazanie granic nieruchomości może się odbyć jedynie na koszt zainteresowanego lub nabywcy nieruchomości. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy danymi ewidencyjnymi, a ustaleniami dokonanymi w oparciu o wykonane prace geodezyjne.
11. Do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
12. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
13. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się do dnia 24 marca 2021 r. po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny spotkania z osobą prowadzącą sprawę – w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pod numerem tel. 74 8735037.

W w/w referacie uzyskać można wgląd do mapy ewidencyjnej zbywanej nieruchomości oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Burmistrz
/-/ Jan Bednarczyk

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-itaka0
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-latarnie5
Środa, 2021-04-14
List_mini_img-20210131-111909
Środa, 2021-04-14
List_mini_miedzylesie
Środa, 2021-04-14
List_mini_miedzylesie
Środa, 2021-04-14
List_mini_stronie
Środa, 2021-04-14
List_mini_stronie
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-zasady
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-przewozy1
Środa, 2021-04-14
List_mini_2u2a1360
Środa, 2021-04-14
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz