STRONIE ŚLĄSKIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2021-02-23 16:32:44

Stronie Śl. 23.02.2021 r.

GKP.6220.1.2021.LS

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247.)

 

zawiadamia strony, że:

 

1.            Z wniosku Przedsiębiorstwa  Budowlanego „INŻBUD” Tomasz Zieliński ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda działającego w imieniu Gminy Stronie Śląskie z dnia 09.02.2021r . doręczonego organowi dnia 22.02.2021 r.

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi lokalnej w Siennej i Janowej Górze na działkach Nr -55, 10, 62, 13, 83, 11, 59, 14, 66, 16/6, 16/5, 53, 7/2, 7/3, 7/21, 61, 64 obręb  Janowa Góra,  Nr 141/4 obręb Sienna

 

2.            wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 247) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

3.            na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U.  z 2021 r. poz. 247), Burmistrz Stronia Śląskiego wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: l.sadowski@stronie.pl

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

Sprawę prowadzi:
Lech Sadowski tel. 74 811 77 14

Burmistrz Stronia Śląskiego

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ‑ RODO), informuję, że:

1.       Administratorem danych osobowych zawartych we wnioskach i uwagach jest Burmistrz Stronia Śląskiego z siedzibą przy ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie.

2.       Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Agnieszka Gawron, z którą wnioskodawcy i składający uwagi mogą skontaktować się drogą elektroniczną iod@stronie.pl lub pisemnie na adres Administratora danych lub telefonicznie +74 811 77 46.

Dane osobowe osób, które złożyły wnioski i uwagi w toku procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa drogi lokalnej w Siennej i Janowej Górze na działkach Nr -55, 10, 62, 13, 83, 11, 59, 14, 66, 16/6, 16/5, 53, 7/2, 7/3, 7/21, 61, 64 obręb  Janowa Góra,  Nr 141/4 obręb Sienna 
będą przetwarzane w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z Ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 poz. 283 ze zm.)

3.   Dane osobowe osób, które złożyły wnioski i uwagi w toku procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą zostać przekazane:
1)    organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym urzędowi wojewódzkiemu;
2)   innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Stronie Śląskie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Burmistrz Stronia Śląskiego.

 

4.   Dane osobowe osób, które złożyły wnioski i uwagi w toku procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.

5.  Podane we wnioskach i uwagach dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.

6.    Osoby, które złożyły wnioski i uwagi w toku procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, mają prawo do:
1)       dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)       do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
3)       do żądania usunięcia danych osobowych;
4)       do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5)       wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy RODO.

Podanie we wnioskach i uwagach danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia wniosków i uwag do decyzji środowiskowych

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-roszady
Wtorek, 2021-03-02
List_mini_pt-radas
Wtorek, 2021-03-02
List_mini_pt-bgk1
Wtorek, 2021-03-02
List_mini_pt-zabawy0
Wtorek, 2021-03-02
List_mini_pt-nietrzezwa
Wtorek, 2021-03-02
List_mini_2u2a3062
Wtorek, 2021-03-02
List_mini_pt-aleks0
Wtorek, 2021-03-02
List_mini_mini-mini-bca
Wtorek, 2021-03-02
List_mini_pt-dziec0
Poniedziałek, 2021-03-01
List_mini_pt-zusik2
Poniedziałek, 2021-03-01
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz