STRONIE ŚLĄSKIE - Obwieszczenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2021-02-18 10:01:41

Stronie Śl. 17.02.2021 r.

GKP.6220.8.2020.LS

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z Art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 Ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

zawiadamiam,

o wszczęciu postępowania oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

na wniosek  WRE Project Sp. z o.o.  Czarna Góra Sp.k. ul. Szewska 8 50-122 Wrocław, w imieniu której działa Krzysztof Olszewski, Marcin Jadczak M&K Architekci s.c. ul. Owalna 14, 02-467 Warszawa  z dnia 23.06.2020 r. przekazanego przez RDOŚ we Wrocławiu dania 02.07.2020 r do Burmistrza Stronia Śląskiego do załatwienia wg właściwości, poprawionego i doręczonego organowi dnia 11.08.2020 r.

 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  polegającego na:
„Budowa zespołu budynków apartamentowo-hotelowych waz z infrastrukturą  techniczną w Siennej gm. Stronie Śląskie na działkach ewidencyjnych nr 1/17, 1/18, 1/19 obr. 011”.

 

Strony postępowania i wszystkich zainteresowanych zawiadamiam, że w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia można wnosić uwagi i wnioski do w/w inwestycji w referacie gospodarki przestrzennej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śl. ul. Kościuszki 55, pokój nr 8 tel. 74 811 77 14.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz do wydania decyzji jest Burmistrz Stronia Śląskiego.

Organami właściwymi do wydania uzgodnień i opinii są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Kłodzku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie

Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w referacie gospodarki przestrzennej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śl. ul. Kościuszki 55, pokój nr 8

 Burmistrz Stronia Śląskiego

 

 

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-klucze
Czwartek, 2021-03-04
List_mini_pt-osemka1
Czwartek, 2021-03-04
List_mini_pt-bialskie
Czwartek, 2021-03-04
List_mini_dsc-8468
Czwartek, 2021-03-04
List_mini_pt-archidiecezja0
Czwartek, 2021-03-04
List_mini_stronie
Czwartek, 2021-03-04
List_mini_pt-pumptrack
Czwartek, 2021-03-04
List_mini_pt-horbowy
Czwartek, 2021-03-04
List_mini_pt-czytanie
Środa, 2021-03-03
List_mini_pt-zlote0
Środa, 2021-03-03
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz