STRONIE ŚLĄSKIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2021-01-04 12:42:47

Stronie Śl. 31.12.2020 r.

GKP.6220.18.2020.LS

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

 zawiadamia strony, że:

1. Z wniosku Marcina Jarosza ul. Zatorska 66/6, 51-215 Wrocław działającego w imieniu Gminy Stronie Śląskie z dnia 18.12.2020 r. doręczonego organowi dnia 30.12.2020 r.

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wody powierzchniowej, stacji uzdatniania wody z hydrofornią (pompownią wody) i zbiornikami wraz z odcinkiem wodociągu i kanalizacji we wsi Sienna na terenie gminy Stronie Śląskie, powiat kłodzki.

2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

3. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U.  z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Burmistrz Stronia Śląskiego wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres:

l.sadowski@stronie.pl

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 Burmistrz Stronia Śląskiego

 

sprawę prowadzi: Lech Sadowski tel. 74 811 77 14

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych   RODO), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych zawartych we wnioskach i uwagach jest Burmistrz Stronia Śląskiego z siedzibą przy ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Agnieszka Gawron, z którą wnioskodawcy i składający uwagi mogą skontaktować się drogą elektroniczną iod@stronie.pl lub pisemnie na adres Administratora danych lub telefonicznie +74 811 77 46.

Dane osobowe osób, które złożyły wnioski i uwagi w toku procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa ujęcia wody powierzchniowej, stacji uzdatniania wody z hydrofornią (pompownią wody) i zbiornikami wraz z odcinkiem wodociągu i kanalizacji we wsi Sienna na terenie gminy Stronie Śląskie, powiat kłodzki, będą przetwarzane w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z Ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 poz. 283 ze zm.) 

3. Dane osobowe osób, które złożyły wnioski i uwagi w toku procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą zostać przekazane:

1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym urzędowi wojewódzkiemu;
2) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Stronie Śląskie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Burmistrz Stronia Śląskiego.

4. Dane osobowe osób, które złożyły wnioski i uwagi w toku procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.

5. Podane we wnioskach i uwagach dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.

6. Osoby, które złożyły wnioski i uwagi w toku procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, mają prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;

3) do żądania usunięcia danych osobowych;

4) do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy RODO.

7. Podanie we wnioskach i uwagach danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia wniosków i uwag do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-kd1
Piątek, 2021-01-15
List_mini_pt-dolne0
Piątek, 2021-01-15
List_mini_pt-poscig
Piątek, 2021-01-15
List_mini_17bankow
Piątek, 2021-01-15
List_mini_pt-desperat0
Czwartek, 2021-01-14
List_mini_pt-pierwszy0
Czwartek, 2021-01-14
List_mini_pt-promocja1
Czwartek, 2021-01-14
List_mini_mini-kudowa
Czwartek, 2021-01-14
List_mini_pt-snieznik0
Czwartek, 2021-01-14
List_mini_pt-komunalne0
Czwartek, 2021-01-14
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz