MIĘDZYLESIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-12-04 10:41:09
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE
============================================================
 
Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2020r. poz. 293 ze zm./ zawiadamiam o podjęciu przez Radę  Miejską w Międzylesiu uchwały nr XXVI/143/2020 z dnia 29 października 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie GOWORÓW, gmina Międzylesie. Przedmiotem miejscowego planu będzie przeznaczenie terenu  na cele zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z jego położenia i obecnego zagospodarowania. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/wym. miejscowego planu. Wnioski należy składać na piśmie w terminie do dnia  31 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, 57-530 Międzylesie, ul. Plac Wolności 1 lub drogą elektroniczną na adres email: urzad@miedzylesie.pl  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39, art.40 w związku z art. 46 pkt.1, art.50 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2020r., poz. 283 ze zm./ zawiadamiam o przystąpieniu do  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/wym. miejscowego planu. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko można składać  w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: urzad@miedzylesie.pl w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. Wniosek  powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
      
      Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Goworów jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie pod adresem www.miedzylesie.pl w zakładce RODO.
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-bcz1
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-srodowisko0
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_stronie
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-osemka1
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-smieci0
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-codziennosc
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-pegeer0
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-wosp
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-branza
Poniedziałek, 2021-01-25
List_mini_pt-skatepark2
Poniedziałek, 2021-01-25
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz