STRONIE ŚLĄSKIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-11-27 13:02:57
Stronie Śląskie, dnia .26.11.2020 r.
GKP.6722.10.2020.LS
 
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 18, 19, 21/1, 162, 163/2 i 164/1 położonych w obrębie Bolesławów
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Stronia Śląskiego Uchwały Nr XXVII/185/20 z dnia 30.10.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 18, 19, 21/1, 162, 163/2 i 164/1 położonych w obrębie Bolesławów.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim Stronia Śląskiego: ul. T. Kościuszki 55; 57-550 Stronie Śląskie w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony środowiska do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim Stronia Śląskiego: ul. Kościuszki 55; 57-550 Stronie Śląskie w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia w formie pisemnej, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@stronie.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 
Burmistrz Stronia Śląskiego
 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że:
• Administratorem Państwa danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Stronie Śląskie z siedzibą przy ulicy Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, tel.: +48 748117711, email: gmina@stronie.pl. 
• Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedur dotyczących w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).
• We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez nr tel.: +48 606306200 lub email: iod@stronie.pl
• Pełen zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.stronie.pl w zakładce Samorząd / Ochrona prywatności oraz w siedzibie Administratora.
• W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.).
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-bcz1
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-srodowisko0
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_stronie
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-osemka1
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-smieci0
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-codziennosc
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-pegeer0
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-wosp
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-branza
Poniedziałek, 2021-01-25
List_mini_pt-skatepark2
Poniedziałek, 2021-01-25
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz