BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-11-23 12:26:22
Przetarg   GGG.5.2020.EM                                     
      Bystrzyca  Kłodzka, dnia    23 .11.2020 r. 
BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
 
działając na podstawie : 
1/ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.1409); 
2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65  z póź.zm.)

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w  Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 26A. 
 
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu       
lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze, składający się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, pomieszczenia gospodarczego (91,75m2) na parterze, strychu nr 7 (14,08m2). Łączna powierzchnia 105,83m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu - działki nr 556/4 (AM 6)  o pow. 265m2, wynoszącym 20,66 % .
Księga wieczysta - SW1K/00074114/0 nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,  jak i hipoteką
Ustanowienie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje  na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz. 1910).
Przeznaczenie w planie miejscowym: zabudowa usługowa i mieszkaniowa wielorodzinna - symbol z planu B38U/MW 
 
I przetarg cena wywoławcza 75.000, -zł (słownie: siedemdziesiąt  pięć tysięcy złotych). 
 
Wysokość wadium – 8.000,- zł (słownie: osiem  tysięcy pięćset) 
Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych (750,-zł). 
Zbycie nieruchomości - przetarg ustny ograniczony do osób z listy oczekujących na przydział lokalu socjalnego/mieszkalnego z zasobów Gminy Bystrzyca Kłodzka. 
Wybór formy przetargu został podyktowany tym aby umożliwić oczekującym na przydział lokalu komunalnego kupno na warunkach preferencyjnych. 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winne złożyć potwierdzenie z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu stwierdzające że oferent  ma zarejestrowany wniosek o przydział lokalu komunalnego oraz dowód wpłaty wadium,  w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r. do godz. 15,00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej pok. 11 z dopiskiem "Przetarg GGG.5.2020.EM- lokal ul. Okrzei 26A/1.” 
Komisja przetargowa w dniu 18 stycznia 2021 r. o godz. 14,00 sprawdzi czy złożone potwierdzenia spełniają warunki przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i zamieszczona  na stronie http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/.
 
Warunki Przetargu

1.Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2021 r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Plac Wolności 1 - sala nr 111.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 
-  zakwalifikowanie przez komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu 
- wpłacenie wadium w wysokości 8.000,-zł z adnotacją „przetarg GGG.5.2020.EM- lokal ul. Okrzei 26A/1.”na konto Urzędu  Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090 – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział Bystrzyca Kłodzka.
Wpłaty należy dokonać do dnia15 stycznia 2021 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy (ostateczny termin wpływu 15 stycznia 2021  r.)  
- okazanie dowodu osobistego,
- okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie  zwrócone w  przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu, 
- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu. 
-złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Gminę Bystrzyca Kłodzka zs. Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, w celu realizacji postępowania przetargowego na zakup lokalu, 
- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz.1359).
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium - najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem. 
Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. 
Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz. 
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w     ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U z 2017 r. poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie wygrał zostanie zwrócone w terminie 3-ch dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej pokój 304, tel.74/8117 653, e-mail: geodezja@bystrzycaklodzka.pl
Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Zakładem usług Komunalnych Spółka z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Strażacka 13,  tel.74/8117061.
 
 
Sprawę prowadzi:
Ewa Michalska 
tel.74/8117653
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-bcz1
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-srodowisko0
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_stronie
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-osemka1
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-smieci0
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-codziennosc
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-pegeer0
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-wosp
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-branza
Poniedziałek, 2021-01-25
List_mini_pt-skatepark2
Poniedziałek, 2021-01-25
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz